Prospectus

nl en

Structure: Japanese Grammar Ia

Course
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van studenten van de basisgrammatica van het Japans. Er zal uitleg en oefeningen gegeven worden over verschillende taalkundige aspecten van de Japanse grammatica. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden en toe te passen. Daarnaast zal in colleges aandacht geschonken worden aan de eigen visie van studenten op het Japans en hun ervaring met het verwerven van de taal in een bredere (en meer theoretische) context van taalkunde en taalverwerving.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat tot het volgende:

 • De basisregels van de Japanse zinsbouw toepassen om Japanse zinnen te construeren.

 • Vervoegbare woorden op de juiste manier vervoegen.

 • Taalkundige begrippen hanteren om constructies en woordkeuze te verklaren

 • Algemene kennis van het Japans gebruiken voor analyse van taalvoorbeelden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen, en een cijfer voor aanwezigheid en participatie. Het tentamen duurt twee uur. De inhoud van het tentamen is te vergelijken met de wekelijkse online toetsjes, en bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.
Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 25 en alle karakters kennen zoals behandeld bij het vak Kanji 1a. Tijdens de colleges zal extra aandacht worden besteed aan de structuur van het tentamen.
Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

De cijfers worden op de volgende manier gewogen:

 • Tentamen: 90%

 • Aanwezigheid en participatie: 10%

Herkansing

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの日本語 初級I第2版 翻訳・文法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196043)

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの日 本語 初級I第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edi- tion. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196036)

Niet verplicht maar wel aan te raden is het volgende naslagwerk:

 • Makino Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN: 9784789004541)rk:

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen en communicatie

 • Het verspreiden van de slides die tijdens het college worden gebruikt.

 • Oefeningen

 • Aanvullend materiaal