Prospectus

nl en

BA1 Taaltraining Grieks/Latijn

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 1.
Keuzevakstudenten en andere belangstellenden kunnen dit vak volgen in aansluiting op Taalverwerving Grieks (1 en 2) en Taalverwerving Latijn (1 en 2).

Beschrijving

De cursus Taaltraining Grieks/Latijn vormt de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is met de colleges Taalverwerving Grieks en Latijn in het eerste semester. De cursus is primair gericht op het vergroten van de leesvaardigheid. We lezen hoogtepunten uit de Griekse en Latijnse literatuur uit verschillende genres. Daarnaast oefenen de studenten hun presentatievaardigheden door middel van een mondeling referaat over een kort Latijns of Grieks gedicht.

Grieks

In de groepen Grieks wordt een selectie Attisch proza uit verschillende genres gelezen. Daarbij oefenen we met name in het lineair lezen en letten we op syntactische en pragmatische aspecten van teksten die bijdragen aan tekstcohesie (woordvolgorde en partikels). We besteden opnieuw aandacht aan de morfologie en syntaxis van het verbum. Daarnaast wordt de kennis van het vocabulaire en de stamtijden uitgebreid en herhaald. In de referaten presenteren studenten een kort Grieks gedicht uit de Archaïsche of Hellenistische periode.

Latijn

Om de kennis van Latijnse morfologie en syntaxis, opgedaan tijdens de colleges taalverwerving in het eerste semester, verder te consolideren, worden in de groepen Latijn capita selecta uit de Latijnse literatuur gelezen. De studenten oefenen zich daarbij in het gebruik van woordenboeken, grammatica’s en (vooral) commentaren. Daarnaast maken de studenten zich door middel van zelfstudie het laatstse deel van de woordenlijst Latijn eigen. In de referaten presenteren studenten een kort Latijns gedicht.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • een gedegen basiskennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek (aanvulling op de cursussen Taalverwerving) (I.i/vii);

 • actieve kennis van vocabulaire en stamtijden (herhaling vocabulaire en stamtijden van de cursussen Taalverwerving) (I.i; II.ii).

Vaardigheden

 • werken met belangrijke hulpmiddelen als grammatica’s, commentaren en woordenboeken;

 • lees- en vertaalvaardigheid van Latijnse en Griekse teksten uit verschillende genres: het formuleren van een korte vertaling van gelezen stof (II.i/ii);

 • het houden van een eerste korte presentatie (referaat) over een kort Grieks of Latijns gedicht. (presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Dit college kent twee deeltentamens, één voor Grieks en één voor Latijn, Beide toetsen zijn schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen.

Weging

Wegingsfactor: de deeltentamens Grieks en Latijn tellen beide 50% mee voor het eindresultaat. Beide onderdelen Grieks en Latijn dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Herkansing

De deeltentamens kunnen (en moeten) zo nodig apart worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De deeltentamens Grieks en Latijn zullen worden nabesproken tijdens een nabespreking in de tentamenperiode. De datum van deze sessie zal aan het begin van het semester in de collegeplanner bekend worden gemaakt.

Literatuurlijst

Grieks:

 • Links naar teksten en aantekeningen zullen in Brightspace worden gezet.

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)
  De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet).
  Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).
  Latijn:

 • Een syllabus met primaire teksten plus commentaar zal tijdens het eerste college worden uitgereikt (kosten ca. 5 euro).

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

 • Woordenboek Latijn-Nederlands; aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 6de editie, Amsterdam University Press, 2014.

 • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.