Prospectus

nl en

Adaptation: Literature and Film

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we adaptaties van literatuur naar film, en vice versa. De boekverfilmingen in het college dienen als uitgangspunt om zowel na te denken over adaptatie als breed cultureel gegeven, als over de verschillen en overeenkomsten tussen de specifieke media literatuur en film. Door romans met hun filmadaptaties te vergelijken wordt onderzocht welke narratieve technieken en (stijl)procédés beide media met elkaar gemeen hebben en door welke eigenschappen ze zich van elkaar onderscheiden. Om te ontkomen aan de conventionele hiërarchische positionering van de roman als geprivilegieerde bron en de film als secundaire, afgeleide visualisering zullen in het college een reeks concepten worden besproken die de relatie tussen romans en hun verfilmingen op verschillende wijzen belichten. Naast termen zoals getrouwheid en authenticiteit reflecteren we (aan de hand van theorieën van o.a. Leitch, Stam en Hutcheon en films van bijv. Luhrman, Godard en Arnold) op noties zoals intertekstualiteit, dialogisme, meta-tekst, misvertaling, allusie, inf(l)ectie, revisie en recycling. Behalve de boekverfilming zal het college bovendien aantal andersoortige literaire en filmische adaptaties adresseren. Hoe worden gedichten bijvoorbeeld vertaald naar bewegend beeld? Welke filmische principes kunnen worden ingezet in de adaptatie van grafische roman naar film? Kunnen we cinematische conventies herkennen in bepaalde romans? Waarin verschilt de adaptatie van film naar roman, ofwel de novelisatie, van de boekverfilming? Om deze vragen te beantwoorden lezen we theoretische teksten van bijv. Baetens, Seed en Gelder, en bestuderen we (grafische) romans, poëzie, video’s en films van o.a. Moore, Plath, Ozon en Snyder.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de problematiek van adaptatie en een overzicht van de belangrijkste theoretische standpunten en reflecties ten aanzien van adaptatie;

  • kan de student reflecteren op de verschillen tussen concepten en modellen die ontwikkeld zijn binnen adaptatie studies;

  • is de student in staat om bovengenoemde concepten en modellen toe te passen in analyses van literaire of filmische adaptaties;

  • is de student in staat om allerlei manifestaties van de literaire tekst (gesproken woord, geschreven tekst, literatuur als intertekst) in een audiovisueel medium te analyseren, en om manifestaties van het medium film in literaire teksten te analyseren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Weging

100%

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen online beschikbaar dan wel via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen