Prospectus

nl en

Tekst-beeld analyse 1: proza en film

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tijdens dit college leer je hoe je literaire en filmische verhalen op een systematische en precieze manier kan analyseren, om zo te ontdekken hoe deze teksten werken – waarom ze lezers/kijkers blijven boeien, ontroeren, verwarren en op nieuwe gedachten brengen. In een workshop-achtige setting kijken we onder andere naar de middelen en strategieën die films en romans gebruiken om spanning op te bouwen, personages te creëren, tijdsverloop te manipuleren, ruimtes te suggereren, en betrokkenheid tot stand te brengen. Daarbij zullen we gebruik maken van het begrippenapparaat dat ontwikkeld is in de narratologie, de theorie van verhalen en vertellen. Elke week zal een reeks narratologische begrippen centraal staan (zoals o.a. verteller, focalisator, geschiedenis, verhaal, ruimte, personage, mise-en-scène, editing, geluid) die we toetsen aan concrete tekst- en filmfragmenten. De cursus vereist een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemende student.

Deze cursus zal in het tweede semester vervolgd worden in “Tekst- en beeldanalyse 2: poëzie en “andere Cinema.” Hier analyseren we gedichten en niet-narratieve elementen in cinema aan de hand van voorbeelden uit o.a. documentaires, abstracte films, serials, commercials, videoclips en tekenfilms.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • is de student in staat teksten systematisch te kunnen analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de verschillende taalsituaties in proza en narratieve film;

  • beschikt de student over de vaardigheid om narratieve teksten en beelden te kunnen analyseren en close-readen;

  • is de student in staat relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematisch analyseren);

  • is de student in staat interpretaties te onderbouwen en verdedigen in een lopend betoog.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee gestuurde schrijfopdrachten: midtermpaper: proza, eindpaper: narratieve film.
Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten (beide onderdelen moeten voldoende zijn).

Weging

Midtermpaper: proza 50%
Eindpaper: narratieve film 50%

Herkansing

De herkansing bestaat uit een nieuwe opdracht van gelijke aard binnen een beperkte tijd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Secundaire Literatuur:

  • Mieke Bal. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: 2017

  • Peter Verstraten. Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt 2008.

  • Bordwell, David and Kristin Thompson. Film Art: An Introduction. ed. NewYork: McGraw-Hill, 2010. (elfde druk).

Een nader te bepalen selectie van proza en films.

Inschrijven

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.
Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingedeeld in de werkgroepen.
Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap