Prospectus

nl en

Classical Chinese 3a

Course
2021-2022

Toegangseisen

BA2-college Klassiek Chinees 2.

Beschrijving

Klassiek Chinees 3a is een taalverwervingscollege voor gevorderde studenten die het basisniveau (Klassiek Chinees 1 én Klassiek Chinees 2) hebben afgerond. Het college bestaat uit het vertalen van teksten die via Brightspace worden aangeboden.

Leerdoelen

 • verdere uitbouw van de woordenschat van het Klassiek Chinees

 • verdere verfijning van grammaticale kennis van het Klassiek Chinees

 • vloeiend leren lezen van Klassiek Chinese teksten

 • wegwijs worden in woordenboeken en andere relevante bronnen

 • ontwikkeling van vertaalvaardigheden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht
Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van studenten wordt door de docenten geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen hoogstens twee bijeenkomsten missen. Wie meer dan twee keer afwezig is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht
Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Een goede voorbereiding houdt onder meer in dat studenten het lesmateriaal meenemen naar de les en het huiswerk hebben gemaakt. Meer uitleg over voorbereiding staat in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

 • inleveropdrachten (10%)

 • actieve deelname (20%)

 • schriftelijk werkstuk (70%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

Het eindwerkstuk moet voldoende zijn om dit college te halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het eindwerkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015.

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 2. Leiden: Leiden University Press, 2019.

 • syllabus (wordt via Brightspace gedeeld)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing.