Prospectus

nl en

Digital editing of literary texts

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Ons literaire erfgoed kan alleen levend worden gehouden als een nieuwe generatie van specialisten bereid en in staat is edities te maken. Tegenwoordig zijn dat in toenemende mate digitale edities. Wat moet je daarvoor allemaal weten en kunnen en hoe ga je daarbij praktisch te werk? In dit college staan methode en praktijk van de editiewetenschap centraal en reflecteren we op de geschiedenis van het editeren. Uitgangspunt hierbij vormt de Nederlandse literatuur in de breedste zin van het woord van Middeleeuwen tot heden. Je maakt kennis met een aantal editoriale basisbegrippen en krijgt oog voor de problemen en keuzes waarvoor een editeur zich gesteld ziet. Je doet in dit college praktijkervaring op met het maken van een digitale uitgave. We gebruiken als oefenmateriaal een middeleeuws handschrift en een vroegmoderne druk en maken daarbij gebruik van een digitale editietool. Tijdens het college maak je kennis met een aantal spraakmakende editieprojecten en verdiep je je in de voor- en nadelen van het analoog dan wel digitaal uitgeven van literaire teksten. De afsluitende nota bestaat uit een editie (diplomatisch en kritisch, de laatste inclusief woord- en zaakcommentaar) plus inleiding van een nader te bepalen tekst of tekstgedeelte. Je kunt hierbij je persoonlijke voorkeur volgen door te kiezen voor een bepaald tijdvak: Middeleeuwen (handschriften, middeleeuws schrift), Vroegmoderne Tijd (vroege drukken, zeventiende-eeuws schrift), negentiende of twintigste eeuw (brieven of andere handgeschreven bronnen, modern schrift). We brengen een bezoek aan de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Bij het college hoort tevens een excursie naar het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • De basisbegrippen van de editiewetenschap hanteren.

 • Uitleggen hoe een editie dient te worden afgestemd op een beoogde gebruikersgroep.

 • De specifieke bronnensituatie die ten grondslag ligt aan de uitgave van een literaire tekst analyseren en beschrijven.

 • Een editie vervaardigen (bronnen opsporen, transcriberen, collationeren, emenderen, annoteren) met gebruikmaking van een digitale editietool.

 • Inhoudelijk geïnformeerd reflecteren op de methoden van de editiewetenschap (analoog en digitaal).

 • Mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen van zelfstandig onderzoek gericht op tekstedities.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en Weging

Toetsing

 • Opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Mondelinge presentatie tijdens studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Mathijsen, Marita, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. 4e, ongewijzigde oplaag. Amsterdam: KNAW Press, 2010. Digitaal beschikbaar.

De overige literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college. Via Brightspace word je op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvang je specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als keuzeonderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.