Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: typologie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit college wordt ingegaan op de eigenschappen van het Chinees. We kijken naar het lexicon, de morfologie, de fonologie en de syntaxis, waarbij we ons niet beperken tot het Mandarijn, maar ook waar het uitkomt andere Chinese talen de revue laten passeren. Gaandeweg raken we ook vertrouwd met taalkundige terminologie en methodologie.

Leerdoelen

Kennis van de typologie van het Chinees; van de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek, zowel van binnen als van buiten China; ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • Schriftelijke en mondelinge opdrachten (50%)

  • Werkstuk (50%)

Weging

Zie boven. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor het werkstuk moet minimaal een 5,5 zijn.

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer kunnen onderdelen waar een onvoldoende voor gehaald is worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt tijdens college en via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Niet van toepassing.