Prospectus

nl en

Text, power, and money: literature in modern China

Course
2021-2022

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen.

Beschrijving

De interactie van literatuur met haar maatschappelijke omgeving is fascinerend. Zeker in China, waar literatuur veel aanzien geniet, maar waar ook een nauw, soms gespannen verband bestaat tussen literatuur en politiek. Dit college gaat evenzeer over maatschappelijke en menselijke context in het moderne China als over de literaire teksten zelf. Wie schrijven er, wat schrijven ze, en voor wie? Wat betekenen traditie en moderniteit daarbij? Culturele en individuele identiteit? Politieke dwang en artistieke vrijheid? Esthetiek en commercie? Populair en elitair? Oude en nieuwe media? Welke rollen spelen schrijver, staat en markt?

Leerdoelen

  • Kennis van het literaire veld in het moderne China, met verwijzing naar Chinese tradities én naar literaturen elders (bijvoorbeeld in Nederland);

  • Inzicht in verschillende mogelijke benaderingen van het verschijnsel literatuur. Tekstueel, cultureel, historisch, sociologisch, enz; generiek, nationaal, vergelijkend, enz.;

  • Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht); bewustzijn vantheoretische, methdologische en praktische kwesties in de wetenschap

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Referaat = 20% van eindcijfer
Korte schrijfopdrachten = 20%
Werkstuk = 40%
Zelftoetsing academische groei = 20%

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door gewogen gemiddelde van deelcijfers, met als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn om de cursus met een voldoende af te sluiten.

Herkansing

Bij onvoldoende gemiddelde van de deelcijfers en/of onvoldoende voor het werkstuk volgt een herkansing, in de vorm van een revisie van het werkstuk op basis van commentaar van de docent. De mogelijkheid tot herkansing bestaat alleen als elk van de oorspronkelijk afgelegde toetsonderdelen kan
gelden als een serieuze poging.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het materiaal wordt beschikbaar gesteld via de bibliotheek.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Geen.