Prospectus

nl en

Offenders

Course
2021-2022

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor de bachelor of minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

De cursus bestaat uit 5 hoorcolleges en werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges zal, onder meer aan de hand van de actualiteit, worden ingegaan op de voorgeschreven literatuur. Tijdens de werkcolleges wordt middels opdrachten dieper ingegaan op de studiestof en wordt er geoefend met tentamenvragen.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kunnen studenten:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan daderschap uitleggen;

 • meetproblemen in onderzoek naar daderschap benoemen;

 • theorieën over daderschap beschrijven en toepassen (op een casus);

 • gevolgen van daderschap uitleggen op basis van wetenschappelijke inzichten;

 • beeldvorming rondom daders uitleggen en toepassen (op een casus);

Rooster

Kies voor propedeuse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: dr. M. Sentse

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4 of 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Opdrachten over de voorgeschreven literatuur, welke t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt worden.

 • Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van minorstudenten, kunnen de docenten besluiten de aard en omvang van het werkgroeponderwijs aan te passen. Indien daartoe wordt besloten, zullen de betreffende studenten daarover tijdig worden geïnformeerd.

Spreekuren

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets; schriftelijk tentamen bestaande uit open (essay)vragen. Het eindcijfer is het tentamencijfer mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan (zie onderdeel ‘Werkgroepeisen’).

 • Het tentamen kan worden herkanst.

Werkgroepeisen

 • Eerstejaarsstudenten die onder het LLP-regime vallen zijn verplicht de werkgroepen bij te wonen en mogen maximaal één werkgroep missen om niet te worden uitgesloten van tentamendeelname. Voor deeltijd- en minorstudenten geldt deze verplichting niet.

 • Tijdens de werkgroepen wordt grondige voorbereiding van de opgegeven literatuur voorondersteld, waarover opdrachten worden gemaakt. Bij onvoldoende voorbereiding wordt de student als afwezig geregistreerd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Losse artikelen en boekhoofdstukken die t.z.t. beschikbaar worden gesteld via Brightspace.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten theoretische inzichten toe te passen op de oorzaken, gevolgen en beeldvorming van daderschap. Deze inzichten vormen de basis waarop in latere vakken in de opleiding zal worden voortgeborduurd. Daarnaast bereidt het studenten voor op het toekomstig werk als criminologen binnen forensische en beleidsmatige settings. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Kritisch denken

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl