Prospectus

nl en

Religie, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs

Course
2020-2021

Toegangseisen

De cursus is verplicht voor studenten MA Religie en Levensbeschouwing.
Studenten van de eenjarige MA Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing zijn direct toelaatbaar en kunnen dit vak volgens als extracurriculair vak.
Een aantal BA-studenten volgen ook een BA-variant van het vak. BA- en MA-studenten volgen hetzelfde onderwijs, maar BA-studenten worden anders getentamineerd. De BA-variant van de cursus is (als keuzevak) onderdeel van de BA Religiewetenschappen en de Minor Religion in a Changing World.

Andere studenten met een interesse in levensbeschouwelijk onderwijs kunnen in veel gevallen worden toegelaten om het vak te volgen als keuzevak of extracurriculair vak. Ze dienen hiervoor contact op te nemen met Markus Altena Davidsen en met hun eigen studiecoördinator.

Beschrijving

Onderwijs over religie, levensbeschouwing en burgerschap (RLB) is een delicate kwestie. In dit vak krijgen studenten inzicht in de inrichting van het onderwijs over RLB in Nederland, en krijgen ze een goed beeld van de functies van de belangrijkste betrokken partijen (o.a. het ministerie van OC&W, de onderwijs-koepels Verus en VOS/ABB, de docentenopleidingen op universitair, hbo- en pabo-niveau, het Expertisecentrum LERVO en de docentenvereniging VDLG). Tevens worden studenten geïntroduceerd tot de positie van de religiewetenschap binnen het RLB-veld en maken ze kennis met onderzoek over de wensen en verwachtingen van leerlingen en ouders. Verder wordt in dit vak de geschiedenis van het onderwijs over RLB geschetst (van catechese via ‘levensbeschouwing’ naar de opkomst van seculier religieonderwijs, burgerschapsvorming en ethiek/filosofie als alternatieve vakken). Studenten maken hierbij kennis met verschillende vakvisies – naast de religiewetenschappelijke visie ook theologische, godsdienstpedagogische en algemeen-levensbeschouwelijke vakvisies. Omdat het onderwijsveld in Nederland sterk beïnvloed is door de verzuiling en in Europees opzicht uniek is, wordt de Nederlandse context en inrichting van het RLB-onderwijs vergeleken met een aantal buurlanden. In twee workshops maken studenten kennis met de belangrijkste lesmethodes over religie en levensbeschouwing op de Nederlandse markt en voeren ze een klein onderzoek uit naar de kwaliteit en adequaatheid van een van de besproken lesmethode.

Als onderdeel van de cursus is het mogelijk een dag mee te lopen met een docent Godsdienst/Levensbeschouwing op een middelbare school.

Leerdoelen

Na afronding van het vak

 • hebben studenten kennis van de geschiedenis en organisatie van het onderwijs over religie, levens-beschouwing en burgerschap in Nederland, en kunnen ze deze kennis relateren aan de algemene inrichting van het Nederlandse onderwijsbestel en aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verzuiling en culturele pluriformiteit;

 • hebben studenten inzicht in de belangrijkste Nederlandse en internationale pedagogisch-didactische vakvisies op het onderwijsgebied religie, levensbeschouwing en burgerschap;

  • kunnen studenten de inhoudelijke kwaliteit van bestaande lesmethodes over religie, levens-beschouwing en burgerschap kritisch en systematisch onderzoeken en evalueren, vanuit de principes van een religiewetenschappelijke vakdidactiek.
  • Transferable skills Na afronding van het vak hebben studenten hun vaardigheden verbeterd wat betreft:
  • kritische analyse van beleidsdocumenten (van de nationale overheid, NGOs, en IGOs);
  • kritische analyse van onderwijsmateriaal;
  • het formuleren van een beargumenteerde, wetenschappelijk gefundeerde eigen positie in een maatschappelijk debat.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 1. Actieve deelname aan de colleges en workshops (20 %) 2. Synopsis over de vakvisies van het onderwijsveld (40 %) 3. Kritische analyse van zelfgekozen lesmethode (40 %) Davidsen (vakdocent LUCSoR) en Verkerk (vakdidacticus ICLON) zijn samen verantwoordelijk voor de toetsing. Weging Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Herkansing Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het hele vak, en ook een onvoldoende hebben behaald voor de synopsis (deelcijfer 2), kunnen de synopsis herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht. Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het hele vak, en ook een onvoldoende hebben behaald voor de methodeanalyse (deelcijfer 3), kunnen de lesmethodeanalyse herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht. Een onvoldoende cijfer voor actieve deelname (deelcijfer 1) kan niet worden herkanst.

Literatuurlijst

Literatuur voor de cursus wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is

verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de

[website](https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-

vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/geesteswetenschappen#tab-2)

Contact

Dr. M.A. Davidsen

Opmerkingen