Prospectus

nl en

Praktijk 1a

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de tweejarige Educatieve masters.

Beschrijving

Praktijk 1a start in het eerste semester. Praktijk 1a omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 50 klascontacturen waarvan minimaal 25 klokuren observeren en minimaal 25 klokuren zelf lesgeven overwegend in de onderbouw en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor nadere informatie zie www.iclon.nl/praktijk.

Leerdoelen

  • De student maakt kennis met en oriënteert zich op de beroepspraktijk.

  • De student kan enkele lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t.

  • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.

  • De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om de eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.

Rooster

Onderwijs op de universiteit is doorgaans op maandag ingeroosterd. Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Praktijkdeel: vragenlijst leerlingen (VIL), observatieformulier + feedback begeleiders op school.

  • Supervisie: verslagen waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Beoordeling vindt plaats op basis van aspecten uit de rubric Professional en leidt tot het oordeel voldaan/niet voldaanonvoldoende/voldoende. Alleen als de opdrachten met voldaan worden beoordeeld, heeft de student toegang tot onderdeel 1b.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindoordeel van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie,) waarbij de rubrics op minimaal niveau 2 beoordeeld moeten zijn. Om het vak te kunnen afronden moet het deelverslag voor Supervisie beoordeeld zijn met 'voldaan'.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

  • Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127

  • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

  • Bij supervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie 1 (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek, en de vakinhoudelijke vakken.

Contact

Het vak wordt door de eigen supervisor gegeven.
Praktijkcoordinator: Dr. N.A.H. Belo.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.