Prospectus

nl en

Chinese Taalkunde: ideeën over het Chinees

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen, maar idealiter heeft de student die mee wil doen aan dit college (een van) de BA2 taalkundecolleges uit het Chinastudiesprogramma gevolgd (“Typologie”, “Variatie”) en/of colleges uit het BA programma Taalwetenschap.

Beschrijving

Wat voor soort taal is het Chinees? In dit college gaan we na wat voor soort ideeën men in de loop der tijd over het Chinees heeft gehad, in wat voor hokjes het allemaal is gestopt. Het Chinees is een primitieve taal genoemd, de oertaal aller talen. Het is een logische taal genoemd, een creolentaal, een analytische taal, een arme taal, een rijke taal, etc. Het zou een taal zijn zonder woordsoorten, zonder tense, zonder adjectieven. Aan de andere kant zou het juist een topic-prominente taal zijn, of een aspect-prominente, of een taal met uitsluitend niet-telbare zelfstandige naamwoorden. Op college gaan we na wat er waar is van deze beweringen.

Leerdoelen

Kennis: Door te kijken naar wat er in de loop der tijd over het Chinees beweerd is en na te gaan wat er bij nadere beschouwing van overeind blijft, krijgen we niet alleen een beter begrip van de eigenschappen van het Chinees en de taalkundige noties die in dit soort discussies een rol spelen, maar ook van de plaats van de bestudering van het Chinees in de geschiedenis van de taalkunde.

Vaardigheden: Door de verschillende opdrachten worden de algemene academische vaardigheden nodig voor studie en onderzoek verder ontwikkeld.

Het gaat daarbij onder meer om:

  • het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie uit verschillende soorten bronnen (online, papier);

  • kritisch en analytisch lezen en luisteren;

  • mondelinge en schriftelijke verslaglegging (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Verschillende kleinere schriftelijke opdrachten, samen 60%
Een afsluitend werkstuk, 40%

Verder moet er een mondelinge presentatie worden gegeven. Die wordt niet becijferd, maar zonder presentatie kan het vak niet worden afgesloten.

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet
lager zijn dan een 5,5.

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer kunnen onderdelen waar een onvoldoende voor gehaald is worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Op afspraak.

Literatuurlijst

De door te nemen leesstof wordt gaandeweg bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

R. Sybesma

Opmerkingen

Geen.