Prospectus

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Course
2020-2021

Toegangseisen

De inhoud van de vakken [Inleiding in de Psychologie()https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/103749/inleiding-in-de-psychologie-pedagogische-wetenschappen], Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk staat in dit vak centraal, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothesentoetsend diagnostisch model. Tevens worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren en contextueel functioneren in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

  • De stappen van de diagnostische cyclus.

  • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten.

  • Toepassing van het hypothesen toetsende model op casuïstiek.

  • Instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen.

  • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Studenten voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesen toetsing een centrale plaats inneemt.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Brightspace. Deze digitale werkgroep wordt tussen de werkgroepbijeenkomsten door de studenten gemaakt.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van:

  • Een schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer van het vak).

  • Toetscasus (moet voldoende zijn).

  • Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Om het vak te behalen moet u een voldoende voor het tentamen hebben, de werkgroepbijeenkomsten actief hebben gevolgd én een voldoende voor de toetscasus hebben behaald. Indien één of twee van de onderdelen eerder met een voldoende is/zijn behaald, blijft deze staan (geldigheidsduur van 1 jaar nadat het deelcijfer behaald is) en dienen de andere onderdelen met een voldoende te worden afgerond om een eindcijfer te kunnen halen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de toetscasus.

Literatuur

  • Online reader

  • Collegestof.

Eventuele verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Brightspace.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van de cursus is dr. Rachel Plak