Prospectus

nl en

Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Van jongs af aan wordt er op allerlei manieren “gemeten”. Zo willen we bijvoorbeeld weten of een kind zich ontwikkelt zoals leeftijdgenoten, of een kind moeite heeft met de lesstof op school, of wat de oorzaak zou kunnen zijn van eventuele problemen op school of thuis. Het gebruik van goede testen is daarbij erg belangrijk, want testuitslagen hebben over het algemeen consequenties voor het geteste kind en zijn/haar omgeving. Maar hoe bepaal je wat een test van “goede kwaliteit” is? Hoe kies je geschikte testen en wat zijn mogelijkheden en aandachtspunten bij het interpreteren van testscores?
In deze cursus doe je belangrijke, theoretische basiskennis op over de stappen in de assessmentontwikkeling en het assessmentproces. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je informatie over de betrouwbaarheid en validiteit van testscores kan laten meewegen in de besluitvorming.

De cursus sluit aan bij het studieonderdeel Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Leren en cognitie en is een voorbereiding op de cursus Methoden van klinische diagnostiek (Bachelor specialisatie Orthopedagogiek) en Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen (Bachelor specialisatie Onderwijswetenschappen).

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunnen studenten:
1. uitleggen hoe assessmentontwikkeling verloopt en wat het assessmentproces inhoudt met inbegrip van ethische aspecten en speciale voorzieningen;
2. begrijpen wat testscores betekenen en hoe deze te interpreteren om adequate besluitvorming te laten plaatsvinden;
3. uitleggen wat betrouwbaarheid en validiteit van testscores zijn en hoe deze kunnen samenhangen en verschillen;
4. begrijpen hoe de kwaliteit van individuele items te analyseren is;
5. de kwaliteit van verschillende testen beoordelen voor het meten van diverse populaties.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De colleges bestaan uit een presentatie door een docent. Deze presentaties hebben tot doel de studenten te introduceren in het onderwerp, hen te ondersteunen in het schematiseren en overzicht krijgen in de literatuur.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit twee onderdelen: een tentamen en een groepsgewijze schrijfopdracht. Het tentamen bevat MC-vragen over de behandelde stof in de hoorcolleges, de bijbehorende hoofdstukken uit het basisboek en eventuele extra artikelen.

Het resultaat dat behaald wordt voor het tentamen maakt 2/3 van het eindcijfer uit, het resultaat dat behaald wordt voor de schrijfopdracht 1/3. De schrijfopdracht bestaat uit een groepsdeel met groeps-deelscore en een individuele deel met een individuele deelscore. Beide deelscores samen vormen het individuele schrijfopdracht-cijfer. De schrijfopdracht kan alleen herkanst worden als deze bij de eerste kans op tijd is ingeleverd en met een onvoldoende groeps-deelscore is beoordeeld. Als de schrijfopdracht herkanst wordt, kan een groep maximaal een voldoende groeps-deelscore halen.

Er kunnen geen deelcijfers meegenomen worden naar een volgend cursusjaar of meegenomen worden uit een eerder cursusjaar. Om de cursus succesvol af te ronden, moet het eindcijfer voldoende zijn.

Brightspace

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2011). Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods. ISBN nummer: 978-0-205-48350. [NB Studievereniging Emile biedt een speciaal voor dit vak vervaardigde, goedkopere versie van dit boek aan onder de titel ‘C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2012). Mastering Modern Psychological Testing Custom Leiden. ISBN: 9781784476052, Leiden Version’.]

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is Marit Guda