Prospectus

nl en

Rome and Eurasia: the Roman Empire in Context

Course
2020-2021

Toegangseisen

Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 (ISBN 9789026321733), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

Het Romeinse keizerrijk was, in de eerste eeuwen van onze jaartelling, het meest westelijke van een reeks aan staten en rijken die samen grote delen van Eurazië omvatten, en die in toenemende mate onderling in contact stonden: direct aan de Romeinse oostgrens bevond zich het Parthische rijk, dat zich uitstrekte tot ver in Iran; in India streden een aantal grotere rijken om de hegemonie, en in het nog verdere oosten was er het rijk van de Chinese Han-dynastie. De laatste jaren zijn onderzoekers in toenemende mate geïnteresseerd in hoe deze complexe agrarische samenlevingen zich tot elkaar verhielden, en dit heeft onze blik op het Romeinse keizerrijk verrijkt en veranderd.

Dit hoorcollege schetst, aan de hand van een aantal thema’s, hoe we de Romeinse wereld ten tijde van het principaat moeten begrijpen in een bredere, Euraziatische context. Aan de orde komen vragen als: hoe verschilt Romeins keizerschap van het Chinese? Wat zijn overeenkomsten en verschillen als het gaat om zaken als stadscultuur, gender en etniciteit? Ontwikkelen deze staten en rijken zich in vergelijkbare richting of wijken ze onderling sterk af? Is Rome, vergeleken met contemporaine concurrenten in enige mate uniek, of komt dat idee vooral voort uit het perspectief van de moderne (westerse) historici die de geschiedenisboeken schreven? Wat is de plaats van het Romeinse rijk in de wereld van het antieke Eurazië?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) kan de politieke, sociaal-economische en culturele geschiedenis van het Romeinse rijk ten tijde van het principaat in comparatief perspectief analyseren;

 • 5) kan reflecteren op de cultuurcontacten tussen de grote rijken van de Euraziatische wereld van de eerste eeuwen van onze jaartelling;

 • 6) kan tekstuele en archeologische bronnen die betrekking hebben op de in het college behandelde stof kritisch analyseren;

 • 7) kan aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe de historiografie over de in het college behandelde vraagstukken zich ontwikkeld heeft

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen met essay-vragen over de stof van de eerste zes colleges)

 • Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen met essay-vragen over de stof van de gehele cursus)

Weging

 • Deeltoets 1: 30%

 • Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een inzage en nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De per week te lezen literatuur zal via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen

geen