Prospectus

nl en

Climate policy and circular economy

Course
2020-2021

Update toetsvorm(en) d.d. 16-09-2020

 • Studenten werken in groepen 2 weken aan elk inhoudelijk thema. De groepen beantwoorden voor elk kennisblok een aantal op het thema gerichte essayvragen, en bereiden een korte presentatie voor met een beleidsadvies. Elke groep krijgt een cijfer, en dit cijfer telt voor 10% mee in het eindcijfer van het vak (de drie groepsopdrachten samen dus voor 30%). Deze groepsopdrachten kunnen niet herkanst worden.

 • Studenten schrijven een afsluitende individuele notitie waarin zij de opgedane kennis – per kennisblok - toepassen op een zelf gekozen onderwerp. Deze notitie telt voor 70% mee voor het eindcijfer van het vak. De individuele notitie moet minimaal met een voldoende beoordeeld worden.

 • De individuele notitie kan worden herkanst indien deze als onvoldoende is beoordeeld, of als het eindcijfer voor het vak lager is dan 5,49. Een onvoldoende voor de groepsopdracht kan dus gecompenseerd worden met een ruime voldoende op de individuele notitie, andersom niet. De weging (70/30) voor de berekening van het eindcijfer blijft in de herkansing gelijk; de cijfers voor de groepsopdrachten zijn alleen geldig tijdens het collegejaar 2020-2021.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus bespreken we de economische onderbouwing van overheidsbeleid gericht op het behalen van de doelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie. De volgende onderwerpen komen in meer of mindere mate aan de orde:

 • Klimaatbeleid – bijvoorbeeld het beprijzen van CO2-uitstoot bij grote bedrijven, of het gasgebruik van huishoudens.

 • Het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto’s en wat voor effecten dit heeft en of dit samengaat met het invoeren van rekeningrijden.

 • Het bevorderen van recycling van bijvoorbeeld plastic en elektronische apparatuur in relatie tot de ladder van Lansink.

 • Landbouwbeleid: wat is de maatschappelijke prijs van intensieve landbouw in Nederland.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afloop van deze cursus

 • kan de student uitleggen welke externe effecten een rol spelen bij de meest recente maatschappelijke discussies rondom duurzaamheid;

 • kan de student uitleggen welke economische instrumenten deze externe effecten het meest efficiënt reguleren;

 • kan de student uitleggen waarom vaak niet voor het meest efficiëntie economische instrument wordt gekozen door de politiek, en wat daar de gevolgen van zijn.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 of 6 (interactieve werkgroepen)

 • Namen docenten: Dr. H. Vrijburg en Dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

Zie update bovenaan deze pagina!

 • Een schrijfopdracht (20%) en een schriftelijk tentamen (80%). De schrijfopdracht kan niet herkanst worden, het schriftelijk tentamen wel. Een onvoldoende voor de schrijfopdracht kan gecompenseerd worden door het schriftelijk tentamen, andersom kan dat niet. De weging (80/20) voor de berekening van het eindcijfer blijft in de herkansing gelijk; het cijfer van het paper blijft geldig tijdens het collegejaar 2020-2021.

Inleverprocedures

 • Moment en wijze van inleveren worden nader bekend gemaakt via Brightspace.

Examenstof

 • Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk examen (80%) waarin de verplichte literatuur en de inhoud van de collegeslides worden getoetst.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het verplichte studiemateriaal wordt bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder* Telefoon:

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 09:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen