Prospectus

nl en

Labour Market Policy and Social Security

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt inzicht geboden in de beleidshervormingen op het terrein van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De veranderingen in de sociale regelgeving worden bezien tegen de achtergrond van maatschappelijke trends als vergrijzing, globalisering, individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt.
In dit vak wordt aandacht gegeven aan de volgende thema’s:

 • hoofdlijnen van het Nederlandse arbeidsmarktstelsel en de sociale zekerheid

 • recente hervormingen in arbeidsmarkt- en socialezekerheidsregelingen

 • economische effecten van arbeidsmarktinstrumenten en sociale zekerheidsregelgeving

 • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen

 • analyse van het zorgstelsel, financiering en betaalbaarheid

 • effecten van globalisering, Europese integratie en migratie

 • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en scenario's

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van dit vak is dat studenten inzicht krijgen in theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het arbeidsmarktstelsel en socialezekerheidsstelsel, in nationaal en in internationaal perspectief. Hiermee kunt u beleidsaanbevelingen doen voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt op basis van de verplichte literatuur aangeven wat de belangrijkste theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid zijn.
2. U kunt op enkele deelterreinen meer diepgaand analyseren, zoals hervorming van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, de toekomst van werk en sociale zekerheid in internationaal perspectief.
3. U kunt met gebruikmaking van de verplichte literatuur antwoorden voorbereiden op van te voren voorgelegde vragen en discussiepunten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder de onder punt 2 genoemde terreinen.
4. U kunt tijdens het college mondeling rapporteren over de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen en discussiepunten en u kunt actief participeren in de discussie over deze thema’s.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

Werkcolleges (interactief, verplichte aanwezigheid

 • Aantal à 2 uur: 7

Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de per college voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tijdens ieder werkcollege is er discussie over de verstrekte vragen en stellingen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk tentamen met open essayvragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Reader:

 • De verplichte literatuur wordt opgenomen in een reader. De reader omvat tevens studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten (per week), een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Per college is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. M.G. Knoef

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie * Telefoon:

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 09:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.