Prospectus

nl en

An Argumentative Approach to Populism

Course
2020-2021

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

De opkomst en het succes van populistische politici stelt de argumentatietheorie voor een nieuwe uitdaging. Wordt bijvoorbeeld een beroep op de massa in de argumentatietheorie als een ad populum-drogreden beschouwd, populisten lijken met succes een beroep te doen op het democratische aspect van standpunten die ‘de mening van het volk’ reflecteren. Ook lijkt het geen probleem te zijn dat deze politici vaak een loopje nemen met de feiten. Zelfs wanneer fact checkers de onjuistheid van hun argumenten aantonen, wordt dat veelal niet opgevat als een ondermijning van de standpunten die ermee worden verdedigd en lijkt de geloofwaardigheid van de spreker er ook geenszins door te worden aangetast.

In dit college proberen we verschillende vragen te beantwoorden met betrekking tot populistisch taalgebruik. Wat zijn hiervan de talige en argumentatieve karakteristieken? Hoe vallen deze methodologisch vast te stellen en welke interpretatieproblemen komen daarbij kijken? Welke consequenties heeft een argumentatieve duiding van het populistische discours in termen van rationaliteit?

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de cursus kun je:

 • relevante onderzoeksvragen stellen op basis van literatuuronderzoek en bestudering van taalgebruiksverschijnselen in de praktijk;

 • complexe onderzoeksvragen analyseren in deelvragen en deze systematisch te onderzoeken;

 • argumentatietheoretische concepten toepassen op een relatief nieuw onderzoeksgebied (i.c. populisme);

 • een mondelinge bespreking leiden over een wetenschappelijk onderzoeksthema en de discussie daarover leiden;

 • zowel mondeling als schriftelijk verslag doen van eigen onderzoek en daarover discussiëren;

 • zowel mondeling als schriftelijk constructieve peer feedback geven op het onderzoek van een medestudent;

 • een of meer van de behandelde argumentatie-theoretische concepten geschikt maken voor een didactisch lesconcept over populisme voor het middelbaar onderwijs (alleen verplicht voor studenten van de educatieve master).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten + referaat literatuur: voldoende

 • Referaat paper (20%)

 • Peer review (20%)

 • Paper (60%)

 • Je bent geslaagd als het gewogen eindcijfer minimaal een 5,5 is.

De presentatie gaat over een maatschappelijke of wetenschappelijke toepassing van het theoretisch onderwerp uit het paper. Voor studenten uit de educatieve master: presentatie over een toepassing van het theoretisch onderwerp uit het paper op het onderwijs.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Voor het paper moet je minimaal een 5,5 halen; je kunt de definitieve versie van het paper één keer herkansen.

 • Is je eindcijfer ook na herkansing van het paper onvoldoende (< 5,5), dan moet je het vak volgend jaar opnieuw volgen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Op het college krijg je een studiewijzer met een literatuurlijst. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website.

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen