Prospectus

nl en

Chinese Filosofie III

Course
2020-2021

Toegangseisen

BA2 Chinese Filosofie II (voorheen Chinese Wereldbeelden)

Beschrijving

In het eerstejaars hoorcollege Filosofie en Religie van China zijn invloedrijke denkers, teksten en stromingen uit de geschiedenis van de Chinese filosofie aan bod gekomen. In het tweedejaars werkcollege Chinese Filosofie II is die kennis uitgebreid en verdiept. Het derdejaars werkcollege Chinese Filosofie III bouwt hierop voort door de stof nog verder uit te diepen. Elk jaar wordt er één thema behandeld (zoals een denker, een tekst, of een begrip), waarbij de nadruk ligt op de wetenschappelijke bestudering ervan.

Leerdoelen

  • specialisering in de Chinese filosofie door één thema met diepgang te behandelen

  • verwerving van inzicht in de wetenschappelijke bestudering van de Chinese filosofie

  • verdere ontwikkeling van algemene academische vaardigheden

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van
studenten wordt door de docent geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet
missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen
hoogstens twee bijeenkomsten missen. Wie meer dan twee keer afwezig is
geweest, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de werkgroepen.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet
of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen
voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Wat een goede
voorbereiding inhoudt, staat uitgelegd in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

  • actieve deelname (10%)

  • mondelinge opdracht (20%)

  • schriftelijke opdrachten (20%)

  • schriftelijk werkstuk (50%)

Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:
Karel van der Leeuw. Het Chinese denken. Leiden: Stichting Shilin, 2011.
Dit boek is verkrijgbaar via de Studentenvereniging Sinologie of via de website van Shilin.

Overig:
overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

P. van Els

Opmerkingen

Geen.