Prospectus

nl en

Mandarijn IIB

Course
2020-2021

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Nederlands, Engels en Chinees.

Leerdoelen

  • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;

  • Beheersing van complexere grammaticale zinsconstructies;

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester eenvoudige, eigentijdse teksten te kunnen lezen en schrijven.

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Verplichte aanwezigheid

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Studenten mogen hoogstens drie colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coordinator Mw. Y.T. Wang MA te melden. Wie meer dan drie maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoordinator, Mw. drs. A.B. Amir.

Toetsing en weging

  • Opdrachten 40%

  • Slottentamen 60%

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

**De eerste twee weken:

  • C. H. Lin and M. van Crevel. Paint Feet on a Snake: An Intermediate Mandarin Reader. Leiden: Leiden University Press (2015).

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Coördinator: Mw. Y.T. Wang MA

Opmerkingen

Groepsindeling, syllabus en belangrijke informatie worden 1 week voor het begin van het semester beschikbaar gesteld op Brightspace. De informatie op Brightspace wordt actueel gehouden.