Prospectus

nl en

Mandarijn IIA

Course
2020-2021

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Nederlands, Engels en Chinees.

Leerdoelen

  • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;

  • Beheersing van complexere grammaticale zinsconstructies;

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester eenvoudige, eigentijdse teksten te kunnen lezen en schrijven.

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Verplichte aanwezigheid

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
Studenten mogen hoogstens drie colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coordinator, Mw. Y.T. Wang MA te melden. Wie meer dan drie maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoordinator, Mw. drs. A.B. Amir

Toetsing en weging

  • Opdracht 50%

  • Eindtentamen 50%

Compensatie mogelijk maar het eindtentamen moet worden afgesloten met minimaal een 5,5.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • C. H. Lin and M. van Crevel. Paint Feet on a Snake: An Intermediate Mandarin Reader, FULL-FORM CHARACTER EDITION. Leiden: Leiden University Press (2015)

  • Het materiaal voor luister-en spreekvaardigheid wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Coördinator: Mw. Y.T. Wang MA

Opmerkingen

Groepsindeling, syllabus en belangrijke informatie worden 1 week voor het begin van het semester beschikbaar gesteld op Brightspace. De informatie op Brightspace wordt actueel gehouden.