Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Id

Course
2020-2021

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid Ia en Taalvaardigheid Ib dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik; pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (mondelinge presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Skill CEFR Level
Lezen B1/B2
Schrijven A2
Luisteren B1
Gesproken interactie A2/B1
Gesproken productie B1

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Brightspace. Aan het einde van de cyclus is de student in staat om luister-, lees-, en spreekopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader. Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en minimaal 10 uur zelfstudie.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets, take home-opdrachten en paper (project 2).

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Schriftelijke test (luisteren): 10%
Schriftelijke test (lezen): 10%
Mondelinge test (productie en interactie): 20%
Take home-opdrachten: 10%
Paper (project 2): 10%
Mondelinge presentatie project 2 (een publiek toespreken): 10%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

  • aanvullende eisen: alle onderdelen moeten voldoende zijn, compensatie is niet mogelijk. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Schriftelijke test (luisteren): 10%
Schriftelijke test (lezen): 10%
Mondelinge test (productie en interactie): 20%
Take home-opdrachten: 10%
Paper (project 2): 10%
Mondelinge presentatie project 2 (een publiek toespreken): 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

  • aanvullende eisen: alle onderdelen moeten voldoende zijn, compensatie is niet mogelijk. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • M.Birello et al. (2018), Al dente 4 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione internazionale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16943-73-9 (met 1 audioCD en 1 DVD)

  • J.H. Brinker (2013), Grammatica Italiaans, Unieboek/Het Spectrum, Amsterdam. EAN 9789000323999

  • E. Odelli (2007), Compito – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden.
    Online beschikbaar na de eerste collegeweek op de website.

  • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Voor het gedetailleerde programma van de toetsen zie Brightspace.