Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Ib

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik; pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het blok de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Skill CEFR Level
Lezen A2
Schrijven A1
Luisteren A2
Gesproken interactie A1/A2
Gesproken productie A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Brightspace. Aan het einde van de cyclus is de student in staat om luister-, lees-, en spreekopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader. Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en minimaal 10 uur zelfstudie.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:

Test 1: 20% (19-11-2020)
Test 2: 40% (10-12-2020)
Mondelinge test: 30%
Take home-opdracht (project 1): 10%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door:

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: test 2, mondelinge test en Take home-opdracht moeten voldoende zijn. Alleen voor test 1 is een onvoldoende toegestaan. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

Test 1 en test 2: 60% (7-1-2021)
Mondelinge test: 30%
Take home-opdracht (project 1): 10%

Het eindcijfer van de herkansing voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • M.Birello et al. (2017), Al dente 2 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione internazionale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16657-75-9 (met 1 audioCD en 1 DVD)

  • J.H. Brinker (2013), Grammatica Italiaans, Unieboek/Het Spectrum, Amsterdam. EAN 9789000323999

  • E. Odelli (2007), Compito – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden.
    Online beschikbaar na de eerste collegeweek op de website.

  • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Voor het gedetailleerde programma van de toetsen zie Brightspace.