Prospectus

nl en

Modern Korean History

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen specifieke voorkennis vereist.

Beschrijving

Overzicht van de geschiedenis en de geschiedschrijving van Korea na 1876. Behandeld worden de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea vanaf het einde van de 19e eeuw. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Parallel aan deze cursus wordt voor de studenten van Koreastudies een tutorial verzorgd door een student-assistent waarin de stof nader wordt doorgenomen. Tevens zullen hier bespreking van en aanwijzingen over de cursusopdrachten aan bod komen.

Leerdoelen

 • Inzicht in de moderne geschiedenis van Korea;

 • Kennismaking met verschillende historische interpretaties;

 • Kritische benadering van gangbare concepten en begrippen;

 • Kritische omgang met primaire documenten.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege (tutorials)

Toetsing en weging

 • deelopdrachten (30 %);

 • schriftelijk tentamen met open vragen (70%).

De (twee) deelopdrachten bestaan uit de kritische bespreking van relevante primaire bronnen;
Het eindcijfer van dit vak is het gewogen gemiddelde van alle toetsonderdelen. Het schriftelijk tentamen moet met een voldoende (5,50 en hoger) worden afgesloten.

Tot de herkansing worden enkel die studenten toegelaten die aan alle onderdelen van het college hebben deelgenomen. De herkansing telt voor 100% en bestaat enkel uit een schriftelijk tentamen met open vragen.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (London: Routledge, 2017, 3rd ed.), wekelijks lezen studenten de relevante hoofdstukken. Dit boek is online verkrijgbaar via de universiteitsbibliotheek.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. C.K (Christopher) Green

Opmerkingen

Colleges in blok 1 zijn in het Nederlands en in blok 2 in het Engels.

Conform de regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator.

Een korte berekening van de totale studielast (140 uur voor deze cursus), uitgesplitst in:

 • contacturen: 26 uur hoorcollege (2 uur/week), eens per twee weken tutorial (werkcollege van 2 uur)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 52 uur (4 uur/week)

 • voorbereiding opdrachten: 13 uur (1 uur/week);

 • tentamen: 2 uur

 • voorbereiding tentamen: 21 uur