Prospectus

nl en

Text, Thought and Culture

Course
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de opleiding BA Koreastudies.

Beschrijving

Deze cursus geeft een introductie tot traditionele Koreaanse cultuur en maatschappij door middel van het lezen van belangrijke literaire en culturele teksten, geschreven op het Koreaanse schiereiland, in vertaling. Studenten verkrijgen hiermee kennis van Koreaanse geschiedenis en cultuur en worden bekend gemaakt met interpretering en analyse van teksten met betrekking tot Koreaanse geschiedenis, maatschappij, en cultuur. Deze cursus omhelst tevens drie sessies waarin aandacht wordt gegeven aan academische vaardigheden.
Parallel aan de cursussen Text, Thought, and Culture en Premoderne Koreaanse geschiedenis voor 1876 wordt een tutorial verzorgd door een student-assistent waarin de stof nader wordt doorgenomen. Tevens zullen hier bespreking van en aanwijzingen over de cursusopdrachten aan bod komen. De tutorials behandelen om en om de stof van deze twee cursussen, en worden ingeroosterd als één tutorialreeks op hetzelfde tijdslot.

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van een overzicht van Koreaanse traditionele literatuur en andere belangrijke historische tekstgenres.

 • Het leren onderscheiden van primaire en secundaire bronnen en het beoordelen en op waarde schatten van bronnen, inclusief de mogelijkheden en beperkingen die zij misschien in zich dragen.

 • Het ontwikkelen van kritisch denken, probleemoplossing, en analytische vaardigheden.

 • Het aanleren van verantwoord brongebruik en -verwijzing.

 • Het verdiepen van de (academische) schrijfvaardigheid en bekwaming in schrijfstructuur en argumentatie.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege (tutorials)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke tentamen met korte antwoordvragen en essayvragen (40%)

 • Schriftelijk academisch essay over een aan de cursus gerelateerd onderwerp met gebruik van primaire bronnen (40%);

 • Wekelijkse webposts met kritische beschouwing over de gelezen stof (20%);

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de voor bovenstaande onderdelen behaalde cijfers. Om te slagen voor deze cursus dient de student een eindcijfer van 5,5 [=6] of hoger te behalen, met als voorwaarde dat zowel de beoordeling van het tentamen als die van het academisch essay een 6 of hoger is.

Herkansing

De herkansing voor deze cursus bestaat uit een herkansing van het tentamen en/of het academisch essay. De herkansing van het essay dient uiterlijk twee weken na bekendmaking van het cijfer te worden ingediend.
De onderdelen van deze cursus vormen één geheel en dienen binnen hetzelfde academisch jaar te worden afgerond. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar volgende jaren.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Teksten die worden behandeld in deze cursus zijn als volgt:

 • Syllabus “Inleiding in de traditionele Koreaanse literatuur” (Brightspace)

 • Peter H. Lee (ed.), Anthology of Korean Literature (digitaal beschikbaar via de UB)

 • Peter H. Lee and Wm. Theodore De Bary (eds.), Sources of Korean Tradition, vol. I/II (beschikbaar via Tanuki / boekhandel).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. E. (Elmer) Veldkamp

Opmerkingen

Het cursusschema met leestaken, aanvullend leesmateriaal en leesvragen staan in de syllabus die bij aanvang van het college op de Brightspace-site te vinden zal zijn.