Prospectus

nl en

Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken

Course
2020-2021

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Visuele en toegepaste kunst vormen veel meer dan een spiegel van de wereld. Ze beperken zich niet tot een weergave van de werkelijkheid, maar grijpen ook daadwerkelijk in die werkelijkheid in. Ze veranderen hun omgeving onder meer door het vertoon van rijkdom of technisch vernuft of door de werkelijkheid op een specifieke manier te tonen. Ook gebouwen zijn meer dan louter een reeks kamers voor praktisch gebruik. Architectuur vertelt vaak iets over bouwheer en -meester.

De antropoloog Alfred Gell creëerde een kader om de kracht van kunst en architectuur te onderzoeken dankzij het concept agency dat nu ook meer en meer ingang begint te vinden in de kunstgeschiedenis. Agency valt lastig te vertalen naar het Nederlands. Misschien komt het woord ‘bemiddeling’ het dichtste in de buurt. Kunst is voor Gell een manier om intenties tot stand te brengen. Gell vergeleek kunst dan ook met een landmijn. Beide objecten doen dienst als middel om actief in te grijpen in de samenleving. Met deze vergelijking liet Gell een spreekwoordelijke bom ontploffen in de wereld van de kunstgeschiedenis. Nog nooit eerder was op zo een confronterende manier afstand genomen van de romantische gedachte (die tot op de dag van vandaag dominant aanwezig is) dat kunst voornamelijk schoonheid in de wereld brengt. Kunst kan daarnaast namelijk ook levensgevaarlijk zijn en aanleiding vormen tot dood en verderf. In dictatoriale regimes kan je ter dood veroordeeld worden omdat je een welbepaald kunstwerk hebt gemaakt of bezit.

In dit college duiken we de geschiedenis in en gaan we na wat we precies onder agency dienen te verstaan met betrekking tot kunsthistorisch onderzoek. Hiervoor kijken we naar de impact van kunst in specifieke historische samenlevingen, op met name de stad, het hof en de kerk, van de Oudheid tot de Franse Revolutie.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven inzicht in de nieuwste onderzoeksmethodes in de kunstgeschiedenis.

  • Studenten verwerven inzicht in het antropologische begrip van agency en leren hoe dit begrip bruikbaar kan worden gemaakt voor de kunstgeschiedenis.

  • Studenten leren kritisch om te gaan met begrippen als agency.

  • Studenten leren onderzoek te doen naar de maatschappelijke relevantie van kunst en architectuur in historische samenlevingen.

  • Studenten leren voortbouwend op de als voorbeeld bedoelde colleges te begrijpen hoe zij in eigen onderzoek te werk kunnen gaan.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met essayvragen (50%)

  • Take home tentamen (50%)

Eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Voor de individuele deeltoetsen is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. Stijn Bussels

Opmerkingen