Prospectus

nl en

Aesthetics

Course
2020-2021

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Gewenste kennis bij aanvang: de student heeft op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie. De student is in staat tot het analyseren van bronnen en literatuur die kunnen worden gebruikt bij zelfstandig kunsthistorisch onderzoek, heeft ervaring met schriftelijke en visuele presentatietechnieken en beheerst de beginselen van wetenschappelijk referentiebeheer.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding op het denken over kunst en schoonheid van de Oudheid tot nu. De student maakt kennis met belangrijke filosofische theorieën aan de hand van originele bronteksten en leert hier kritisch op te reflecteren. Bekende Westerse filosofen als Plato, Aristoteles, Kant en Nietzsche komen aan de orde, maar er is ook aandacht voor niet-Westerse perspectieven, en discussies over racisme en seksisme in de kunst. De colleges zijn thematisch opgezet en belichten telkens uiteenlopende perspectieven op eenzelfde vraag of onderwerp, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen kunst en ethiek.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven bekendheid met belangrijke begrippen uit de esthetische discussie van de Oudheid tot de 21ste eeuw en leren op deze manier theoretisch meer greep te krijgen op de activiteiten van de kunsthistoricus.

  • Studenten leren de theorieën/denkbeelden van belangrijke denkers uit de geschiedenis van de esthetica te benoemen en te analyseren.

  • Studenten leren concepten uit de esthetica te betrekken op de visuele analyse van kunstwerken.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Deeltoets 1 (40%): wekelijkse opdrachten (max. 1 p. A4), omvattende open vragen over de behandelde stof (handboek én collegestof). De opdrachten worden kort besproken in het volgende college; er volgt geen individuele feedback. Voor deze opdrachten wordt een versimpeld becijferingssysteem gebruikt: 2, 4, 6, 8 of 10. Het gemiddelde van alle opdrachten telt voor 40% van het eindcijfer. Te laat ingediende opdrachten krijgen maximaal een 6.

  • Deeltoets 2 (60%): take home tentamen (paper van maximaal 2000 woorden).

Weging

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn. Zowel voor deeltoets 1 als deeltoets 2 is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie Brightspace

Inschrijven

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. Anna Tummer

Opmerkingen