Prospectus

nl en

Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art

Course
2020-2021

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografische en iconologische methodologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de Westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste weken van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als de beeldtraditie en de manieren waarop de genre-schilderkunst uit de 17de eeuw door verschillende kunsthistorici wordt geïnterpreteerd, maar ook de context waarin De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn moet worden geplaatst en hoe dit werk werd ervaren door hedendaagse beschouwers.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over de methodiek van de iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunstgeschiedenis. De leerdoelen voor de studenten zijn:

 • Het leren herkennen van de belangrijkste iconografische thema’s in de Westerse kunstgeschiedenis: verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, de Klassieke Oudheid en profane thema’s;

 • Het leren beheersen van het instrumentarium om tot (pre-)iconografische analyses te komen (iconografische woordenboeken, Iconclass en online referentiemateriaal);

 • Het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre-)iconografisch leren beschrijven van een kunstobject;

 • Het leren analyseren van iconografische beeldtradities;

 • Het leren interpreteren van een geselecteerd aantal kunstwerken uit de kunstgeschiedenis binnen hun oorspronkelijke context;

 • Het verwerven van kennis over uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

 • Deeltoets 1: take home-opdracht: de iconografische beschrijving van en iconologisch onderzoek naar een schilderij of beeldhouwwerk.

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen in de vorm van enkele essayvragen over de collegestof en drie artikelen over de interpretatie van de genre-schilderkunst.

Weging

Deeltoets 1: 40% van het eindcijfer.
Deeltoets 2: 60% van het eindcijfer.
Voor de deeltoetsen zijn cijfers lager dan een 6.0 niet toegestaan.

Herkansing

Als voor de toetsen een onvoldoende is behaald, kunnen deze worden herkanst. Voor deeltoets 1 moet in dat geval een andere opdracht worden gemaakt. De herkansing voor toets 2 zal - voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie (meest recente druk), Bussum: Coutinho.

 • Theo Veenhof (red.), Hall’s iconografisch handboek (meest recente druk), Leiden: Primavera Pers.

 • Een Bijbel (Oude en Nieuwe Testament).

Inschrijven

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.E.W. (Marion) Boers-Goosens

Opmerkingen