Prospectus

nl en

Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I

Course
2020-2021

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis

Beschrijving

Deze cursus vormt het eerste deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur. In dit lintcollege staat de westerse architectuur- en kunstgeschiedenis tot en met de vroege twintigste eeuw centraal. De colleges zijn gecentreerd rond de thema’s kerk, stad en hof. Het eerste deel van dit lintcollege wordt gegeven in het eerste semester en valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Elizabeth den Hartog en beslaat de periode van de Oudheid tot c. 1500.

De reeks bestrijkt om te beginnen wat vooraf ging aan de westerse cultuur, aangezien deze uiteraard niet in een vacuüm ontstond. In deze proloog maak je kennis met de oude culturen en de invloed daarvan op het Oude Testament, met Griekse en Romeinse tempels en beeldende kunst. Met de komst van het Christendom begint de westerse cultuur. Het thema ‘kerk’ centreert rond de vroegchristelijke, Karolingische en middeleeuwse kunst en cultuur. Ook kijken we naar de invloed op en wisselwerking met de architectuur en kunst van andere culturen. Voor de periode na 1300 verschuift de aandacht naar de stad en het hof. Je maakt kennis met de architectuur van de stad, de relatie tussen stad en platteland, en de specifieke stedelijke iconografie zoals allegorieën over goed en slecht bestuur. Ook leer je hoe en waarom de Renaissance in de diverse Italiaanse steden steeds een andere uitwerking had. Vervolgens komt de impact van het vijftiende-eeuwse hof van Bourgondië aan de orde en kijken we naar paleisarchitectuur. Ook in dit deel zal ingegaan worden op de wisselwerking tussen en invloed op andere culturen.

De gehele cursus omvat 13 colleges van telkens 3 uur. Om je door de stof te loodsen zijn er per college enkele opdrachten die je dient te maken. In verband met de corona maatregelen zullen dit digitale colleges zijn, die per college in verschillende thema’s zijn gesplitst.

Leerdoelen

  • Studenten doen ervaring op in het kijken naar en het begrijpen van kunstwerken van de vroegchristelijke periode tot in de zestiende eeuw.

  • Studenten leren de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot stand kwamen te herkennen en te dateren.

  • Studenten verwerven inzicht in de functie van kunst en de relatie tot kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

  • Studenten maken kennis met de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen die de kunstgeschiedenis kent voor de interpretatie van kunstwerken uit dit tijdvak.

  • Studenten maken kennis met de belangrijkste bronteksten voor de bestudering van de periode voor 1600.

  • Studenten maken kennis met het wereldbeeld voor 1600 en de wisselwerking tussen de verschillende culturen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en korte doe-het-zelf excursies, toetsing door middel van uit te voeren opdrachten.

Toetsing en weging

Toetsing

  • De stof wordt getoetst aan de hand van door de student te maken opdrachten die betrekking hebben op de collegestof en doe-het-zelf excursies en die steeds één week na de datum van het desbetreffende college dienen te zijn ingeleverd (13 opdrachten in totaal).

  • Voor de herkansing zullen vervangende opdrachten worden geformuleerd.

Weging

  • ieder van de 13 opdrachten weegt even zwaar mee voor het eindcijfer.

Herkansing

Alle onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 15 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages. A Global History, (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13:9781285754994? ISBN-10: 1285754999].

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E. (Elizabeth) den Hartog

Opmerkingen