Prospectus

nl en

Trajan's Legacy

Course
2020-2021

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de kernbegrippen en de basisdisciplines van de taalkunde, die geïllustreerd worden aan de hand van de Romaanse talen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Historische inleiding: waar komen de Romaanse talen vandaan? 2. Fonologie: wat is de klankinventaris van de Romaanse talen en wat zijn karakteristieke eigenschappen daarvan? 3. Morfologie: uit wat voor basiselementen kan je woorden opbouwen in de Romaanse talen? 4. Syntaxis: waarin onderscheidt de woordvolgorde van de Romaanse talen zich van andere talen? 5. Semantiek: hoe zitten betekenisrelaties tussen woorden in elkaar? En wat voor woorden hebben Romaanse talen geleend?

Leerdoelen

De student is in staat om basisbegrippen van de Romaanse en de algemene taalkunde te definiëren, verklaren, en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden. De student moet kunnen aantonen inzicht verworven te hebben in de complexiteit van de basisproblemen en de basisbegrippen van de Romaanse taalkunde. De student maakt kennis met taalkundig veldonderzoek.

Rooster

Frans: Collegerooster
Italiaans: Collegerooster
Latijns-Amerikastudies: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege: online 1,5/ 2 uur per week
Dit college wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven.

Toetsing en weging

Frans: Tentamenrooster
Italiaans: Tentamenrooster
Latijns-Amerikastudies: Tentamenrooster

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen (70%)

Take-home: interview met een moedertaalspreker van de gekozen doeltaal (30%). Levering tijdens tentamenweek in Oktober.

Herkansing en weging

De onderdelen zijn hetzelfde als het tentamen. Elk deel kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Specifiek voor het deel van docent Di Felice:

  • Download van tevoren (via UB Catalogus): V. Fromkin - R. Rodman, An introduction to language. New York - London [etc.] : Holt, Rinehart and Winston, capp.1 on human language, 3 on Morphology, 6 on Phonetics.

  • Download van tevoren (via UB Catalogus): T. Alkire - C. Rosen, Romance Languages. A historical introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 95-103, 185-191.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. C. Di Felice

Dr. E. Bosma

Opmerkingen

Niet van toepassing.