Prospectus

nl en

Soefisme: islamitische mystiek

Course
2020-2021

Dit is de cursusbeschrijving van 2019-2020. De inhoud wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Toegangseisen

 • Voor keuzevakstudenten: Introduction to the Study of Islam of vergelijkbare cursus (na overleg met de docent).

 • Voor hoofdvakstudenten Perzisch: Introduction to the Study of Islam, Language Acquisition Persian 4, inleiding Perzische literatuur.

Beschrijving

Als de islam de schelp is, is het Soefisme de parel . Met zulke metaforen wordt het Soefisme van oudsher beschreven. Bijna alle islamitische scholen en stromingen hebben een rijke mystieke dimensie. In dit college behandelen we het Soefisme. Aan de orde komen belangrijke mystieke termen, concepten en rituelen zoals de neoplatonische denkbeelden in de mystieke islam, ascetisme, hagiografie, en het begrip van de volmaakte mens als een mediator tussen God en de schepping. Tevens zal aandacht worden besteed aan centrale thema’s zoals het reizen in zowel allegorische als in letterlijke zin. In dit verband zal de Hemelvaart van de profeet Mohammad aan bod komen. Grote mystieke meesters zoals Jalal-al-Din Rumi zullen ruime aandacht krijgen in dit college. Naast de rol van dans en muziek en de theorie van de liefde in de mystiek zal worden ingegaan op controversiële stromingen binnen het Soefisme zoals de onorthodoxe levenshouding en opvattingen van de rondzwervende derwisjen. In dit college zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de mystiek in de moderne islamitische maatschappij. Ten slotte zal het inzetten van het Soefisme voor politieke doeleinden aangekaart worden.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de Islamitische mystiek en in de primaire en secondaire literatuur op dit gebied. De student krijgt een overzicht van de belangrijkste mystieke doctrines, rituelen en stromingen in de islamitische wereld.
Hoofdvakstudenten vergroten hun kennis van het Perzisch en zij leren de mystieke teksten geannoteerd te vertalen, te analyseren en te contextualiseren in cultuurhistorisch perspectief.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Keuzevakstudenten volgen alleen het hoorcollege. Hoofdvakstudenten Perzisch volgen zowel het hoor- als het werkcollege.

Hoorcollege

Voor het hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.
De colleges zijn opgedeeld in twee groepen: (1) colleges die alle studenten volgen en waarin aan de hand van achtergrondliteratuur en primaire bronnen specifieke thema’s worden besproken en (2) colleges waarin Perzische teksten worden gelezen. Deze laatste colleges zijn alleen toegankelijk voor de studenten die Perzisch op een hoog genoeg niveau beheersen.

Studielast

Keuzevakstudenten

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Voorbereiding colleges en tentamen, schrijven van leesverslagen 114

Hoofdvakstudenten Perzisch

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Werkcollege (13 x 1) 13
Voorbereiding colleges en tentamen, schrijven van werkstuk 101

Toetsing en weging

Toetsing keuzevakstudenten

Onderdeel Weging
Twee leesverslagen van 1000 woorden over een van de bestudeerde onderwerpen 30%
Tentamen 70%
 • Het eerste leerverslag dient na het eerste blok te worden ingeleverd en het tweede verslag voor het afleggen van het tentamen.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Toetsing hoofdvakstudenten Perzisch

Onderdeel Weging
Werkstuk bestaande uit een geannoteerd vertaalde tekst en een kritische analyse 40%
Tentamen 60%
 • Het werkstuk wordt geschreven in twee stappen: een eerste versie waarop feedback wordt gegeven en een definitieve versie. Mocht de deadline voor de eerste versie niet worden gehaald, dan wordt er geen feedback meer gegeven en wordt het cijfer gelijk bepaald op basis van de definitieve versie.

 • Bij te laat inleveren van het paper wordt de volgende puntenaftrek toegepast: 1-24 uur te laat = - 0,5; 24-48 uur te laat = - 1.0; 48-72 uur te laat = -1.5; 72-96 uur te laat = -2.0. Papers die na 96 uur worden ingeleverd (inclusief weekeinde), worden becijferd met een 1.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Keuzevakstudenten:

De leesverslagen kunnen niet worden herkanst. Het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 70%.

Hoofdvakstudenten Perzisch:

Het werkstuk kan niet worden herkanst. Het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Aanschaffen:

 • Seyed-Gohrab, A.A., Soefisme: Een levende traditie, Amsterdam: Prometheus – Bert Bakker, (derde editie, 2015).

Elke week zal er voor het begin van het college aan de studenten leesstof aangereikt worden via Blackboard. Van de studenten wordt verwacht dat ze dit aandachtig bestuderen, w.o.:

 • Karamustafa, Ahmet T., God’s Unruly Friends. Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550, University of Utah Press, Salt Lake City 1994, pp. 1-38 (Chapters 1-3).

 • Knysh, A., “Irfan Revisited: Khomeini and the Legacy of Islamic Mystical Philosophy” in The Middle East Journal, Autumn 1992, Vol. 46, No. 4, pp. 632-53.

 • Lewis, F.D., Rumi, Past and Present, East and West. The Life, Teachings and Poetry of Jalâl al-Din Rumi. Oxford 2000 (herdr. 2001, 2003) pp. 271-326.

 • A.A. Seyed-Gohrab, Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi’s Epic Romance, Leiden / Boston: Brill, 2003: Introduction pp. 1-23.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.