Prospectus

nl en

Methods of Linguistic, Literary and Historical Research

Course
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit vak is uitsluitend toegankelijk voor reguliere studenten Dutch Studies.

Beschrijving

In dit college wordt geleerd zelfstandig onderzoek te verrichten en schriftelijk vast te leggen op het gebied van de oudere en moderne letterkunde, taalkunde, vaderlandse geschiedenis en kunstgeschiedenis. Opdrachten vanuit verschillende invalshoeken moeten uiteindelijk leiden tot verslagen, waarin op systematische wijze en in goed Nederlands verslag wordt gedaan van het verrichte onderzoek.
De deelnemers krijgen specifieke colleges voor letterkunde en geschiedenis (docent Op de Beek), taalkunde (docent Caspers) en kunstgeschiedenis (docent Boers). Speciale aandacht wordt in dit college besteed aan Beroepsperspectieven; tijdens het slotcollege zal een alumnibijeenkomst worden georganiseerd, met alumni van de verschillende specialisaties.

Leerdoelen

De deelnemers leren zelfstandig onderzoek te verrichten op het gebied van letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en taalkunde, en daarvan helder en beargumenteerd schriftelijk verslag te doen. Om antwoord te kunnen geven op specifieke onderzoeksvragen moeten de studenten op de verschillende vakgebieden relevante literatuur verzamelen, selecteren en op de geëigende manier analyseren, een onderzoekje uitvoeren en een beargumenteerd antwoord op de onderzoeksvraag formuleren. De deelnemers leren werken met de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden van de vier specialisatierichtingen van de opleiding Dutch Studies. Bovendien krijgen ze tijdens dit college informatie over Beroepsperspectieven van de opleiding.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Toetsing en weging

Alle opgedane kennis moet worden toegepast in zelfstandig verricht onderzoek, waarvan verslag wordt gedaan in drie schriftelijke werkstukken die aan alle academische eisen voldoen.

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de werkstukken (elk 33%), die alle drie voldoende moeten zijn.
De deelcijfers zijn geldig alleen in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Herkansing

Alle drie werkstukken mogen in overleg met de docent één keer worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het studiemateriaal wordt gepubliceerd op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van de cursus, Dr. Johanneke Caspers.

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. Irena Zagar.

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.