Prospectus

nl en

Archaeology of the Ancient Near East

Course
2020-2021

Toegangseisen

-

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de archeologie van het Oude Nabije Oosten (Egypte, het Syro-Palestijnse gebied, Mesopotamië) te introduceren. Gedurende de hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen betreffende moderne archeologische theorievorming en methoden. Hun relevantie zal gedemonstreerd worden aan een klein, maar representatief aantal casestudies.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de huidige stand van zaken binnen de archeologie van Egypte, Syrië-Palestina en Mesopotamië (Irak-Syrië) en zijn ontstaansgeschiedenis door middel van de geselecteerde archeologische literatuur.
In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een onderwerp uit de literatuurlijst kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof.

Vóór de eindtoets een schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die weegt voor 30%, het tentamen weegt voor 70%.
Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Dit is een selectie van boeken die in de cursus complet of in delen gelezen worden. Verdere artikelen worden in de syllabus uitgelegd.

K. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, 2015
M. Liverani, The Ancient Near East. History, Society and Economy, 2014
D.T. Potts (ed.), A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, 2012
S.R. Steadman and G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia, 2011

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Inschrijven Studeren à la carte

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Inschrijven Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mevr Dr. M. Müller Dhr Dr. J.G. Dercksen Dhr Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen

  • Alleen de college’s van Dr. M. Müller zullen in het Engels gegeven worden, de presentaties kunnen wel in het Nederlands gedaan worden.

  • Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.

  • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Materiële cultuur van het oude Egypte Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Materiële cultuur van het oude Egypte pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5531VAON1 met goed gevolg zijn afgelegd.