Prospectus

nl en

Religion and media

Course
2020-2021

Toegangseisen

Studenten dienen basiskennis te hebben van de religiewetenschappen.
Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is.

Beschrijving

Deze cursus is een laboratorium voor media-experimenten op het terrein van religie door studenten. De cursus bestaat uit een drietal projecten waaraan iedere student een bijdrage levert: (1) een blogproject, (2) een krantenartikelproject, en (3) een casus. Voor het blogproject schrijft iedere student twee blogs voor het Leiden Religie Blog of het Leiden Islam Blog. Voor het krantenartikelproject schrijft iedere student een achtergrond- of interviewverhaal op het terrein van religie voor een nationale of lokale krant of voor een opinieweekblad. De casus is een per cursusjaar variërende onderzoeksvraag of opdracht voorgelegd aan studenten door bijvoorbeeld media, overheid, onderzoeksbureau of bedrijfsleven (denk aan een vraag van een ministerie, het Sociaal en Cultureel Planbureau, een internationaal bedrijf). De casus is een samenwerkingsproject en bereidt voor op de arbeidsmarkt.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:
Informatie op het terrein van religie te identificeren en te ordenen voor communicatie- en mediadoeleinden;

  • Op basis van deze informatie een heldere, toegankelijke en goed opgebouwde schriftelijke presentatie te geven in de vorm van blogs en een achtergrond- of interviewverhaal gericht op een breed publiek van specialisten en niet-specialisten;

  • Individueel en in samenwerkingssituaties een (literatuur)onderzoek van beperkte omvang te verrichten ter beantwoording van een onderzoeksvraag over religie afkomstig van bijvoorbeeld media, overheid, onderzoeksbureau of bedrijfsleven;

  • Vast te stellen welke informatie gewenst is door de opdrachtgever

  • Vast te stellen welke informatie, activiteiten en bronnen vanuit religiewetenschappelijk oogpunt relevant zijn voor de beantwoording van de vraag;

  • In samenwerking een helder en goed opgebouwd rapport of verslag te schrijven;

  • Dit verslag op overtuigende wijze met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken mondeling te presenteren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

  • blogs (30% )

  • achtergrond- of interviewverhaal (40%)

  • rapport of verslag (30%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing bij onvoldoende voor blogs, achtergrondverhaal en rapport is mogelijk.

Nabespreking tentamen

De opdrachten worden becijferd en van commentaar voorzien via Brightspace. Studenten kunnen het commentaar inzien via Brightspace en de docent benaderen bij het eerstvolgende college bij vragen over het cijfer of het commentaar.

Literatuurlijst

Gemeenschappelijke literatuur wordt opgegeven bij eerste de bijeenkomst. Verdere literatuur verschilt per student en is afhankelijk van gekozen onderwerp voor blog en krantenartikel.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. E. M. de Boer

Opmerkingen