Prospectus

nl en

Christendom: de basics

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het christendom is de grootste wereldgodsdienst in de vroege eenentwintigste eeuw. Vanaf het
allereerste begin wordt het christendom gekenmerkt door een opmerkelijke diversiteit. Die diversiteit
komen we overal tegen, of het nu gaat om geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen of
culturele, politieke en sociale kwesties. Om deze diversiteit te kunnen begrijpen is niet alleen kennis van
het heden, maar ook van het verleden nodig.
Hoe heeft het instituut kerk zich ontwikkeld? Sinds wanneer is er een paus in Rome? Waar komen de
verschillende kerken vandaan? Hoe en waarom hebben christenen verschillende visies op Jezus
ontwikkeld? Hoe zien christenen de eindtijd? En hoe kijken zij aan tegen hemel en hel? Welke opvattingen hebben zij over de verhouding tussen kerk en staat? Hoe kunnen we de grote bloei van evangelicale en pinksterbewegingen verklaren? In hoeverre is secularisatie regionaal bepaald?
Met dergelijke vragen zullen wij ons in deze collegereeks aan de hand van ontwikkelingen en
gebeurtenissen in heden en verleden bezighouden.

Leerdoelen

 • De studenten verwerven inzicht in de wijze waarop het christendom zich vanaf het eerste begin tot op
  heden heeft ontwikkeld.

 • Zij maken kennis met de diversiteit van deze wereldgodsdienst.

 • Zij kennen de belangrijkste aspecten van zowel het hedendaagse christendom als van zijn geschiedenis.

 • Zij kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen.

 • Zij hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden.

 • Zij zijn in staat om helder en goed gestructureerd de stof samen te vatten.

 • Zij zijn in staat goed geformuleerde en beargumenteerde antwoorden op de vragen van tussentoets en tentamen te geven.

**Transferable skills*

Studenten zijn in staat om:

 • belangrijke historische en actuele dimensies van het christendom te interpreteren;

 • fundamentele concepten in hun historische context te plaatsen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijke tussentoets met enkele essayvragen (50%).
Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (50%).

Weging

Het eindcijfer voor deze cursus komt tot stand door a) de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van 2 deelcijfers, in combinatie met b) de eis dat het uiteindelijke resultaat van beide deeltoetsen minimaal een 6 is.

Herkansing

De student van wie het gewogen gemiddelde eindcijfer lager dan een 6 bedraagt, wordt na afloop van de cursus de kans geboden een hertentamen over de gehele stof van de cursus te maken.

Nabespreking tentamens

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de tentamens wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de tentam hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Penguin Books, 2010). De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt: Diarmaid MacCulloch, De geschiedenis van het christendom (Amsterdam: Unieboek / Het Spectrum, 2009).

**Nota bene***

 • Uit dit handboek dient een aantal hoofdstukken te worden bestudeerd.

 • Deze hoofdstukken moeten telkens vóór aanvang van ieder college door de studenten zijn bestudeerd
  en worden, i.c.m. met wat tijdens de colleges wordt besproken, in twee deeltoetsen getentamineerd.

 • De precieze opgave van de te bestuderen hoofdstukken wordt uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus op Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden

Contact

Dr. T.E.M. Krijger

Opmerkingen

 • Brightspace voor mededelingen, updates, vragen en discussie. * Een uitgebreide cursushandleiding is uiterlijk één week voor aanvang van het eerste college beschikbaar op Brightspace. * Aanwezigheid is verplicht. Wie een college niet kan bijwonen, dient de docent daarvan voorafgaand aan het betreffende college per e-mail op de hoogte te stellen. * Wie bij meer dan twee colleges afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de cursus. * De mate waarin de hoorcolleges fysiek dan wel online plaatsvinden, is afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldwijde coronapandemie. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd.