Studiegids

nl en

Organisaties in de rechtshandhaving

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de master Criminaliteit en rechtshandhaving, specialisatie Criminologie en Veiligheidsbeleid (zie ook OER).

Beschrijving

In het vak staan de vijf organisaties centraal die een cruciale rol spelen binnen de strafrechtelijke rechtshandhaving, in het bijzonder in de opsporing van strafbare feiten: politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, gevangeniswezen en reclassering. Naast aandacht voor het functioneren van de individuele organisaties, kijken we vooral naar de samenwerking tussen de organisaties en de uitdagingen en problemen die zich daarbij aandienen. Hoewel het concept ‘strafrechtsketen’ het beeld van een geoliede machine oproept, blijkt de aansluiting van de verschillende ketens in de praktijk lastig te zijn. Deels liggen de uitdagingen op organisatorisch en praktisch vlak, maar we kijken vooral naar discrepanties voortvloeiend uit uiteenlopende doelstellingen, verwachtingen en conflicterende belangen.

De hoorcolleges behandelen ieder één van de vijf ketenpartners. Daarnaast analyseren we de uitdaging tot samenwerking binnen de context van de strafrechtelijke keten vanuit een gecombineerd criminologisch, bestuurskundig en organisatorisch perspectief.

De werkgroepen zijn gericht op het actief ontwikkelen en expliciet uiten van een kritische blik op de strafrechtketen. Dit wordt ten eerste gestimuleerd door de voorgeschreven literatuur en ten tweede staat discussie tijdens de werkgroep centraal. Studenten worden uitgedaagd kritisch te kijken naar de – ogenschijnlijk voor de hand liggende – keuzes en stappen van de verschillende betrokken organisaties om zo eventuele discrepanties aan het licht te brengen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Koppelen van de taken, doelstellingen en belangen van de verschillende organisaties in de rechtshandhaving aan de klassieke gedachte achter de Nederlandse strafrechtketen;

 • Kritisch analyseren van praktijkvoorbeelden van de rol van organisaties in de rechtshandhaving aan de hand van de voorgeschreven literatuur;

 • Identificeren en verklaren van de problemen in de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de rechtshandhaving aan de hand van casuïstiek;

 • Reconstrueren en evalueren van het proces van de strafrechtketen aan de hand van een casus of specifiek delict;

 • Een wetenschappelijk debat voeren gerelateerd aan een thema binnen het vak organisaties in de rechtshandhaving.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): mw. dr. M.J. van Meeteren en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor de hoorcolleges de betreffende literatuur gelezen te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling op en geen vervanging van intensieve zelfstudie. Via de leidraad op Brightspace kunnen studenten nagaan om welke literatuur het gaat.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. C.N. de Gier MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks worden opdrachten gegeven; wekelijks worden casus uit het nieuws besproken. Wekelijks worden de opdrachten peer reviewed. Voor de werkgroepen geldt een verplichte aanwezigheid.

 • NB: de werkgroepen hebben dus de status van een praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen

 • Bij het bepalen van het eindcijfer weegt het tentamen voor 100%. Aangezien het vak een praktische oefening bevat, dient daarnaast aan alle werkgroepeisen te zijn voldaan om het vak te kunnen behalen. Dat wil zeggen, alle werkgroepopdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld.

 • Herkansing: bij een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

 • Werkgroepverplichting: aanwezigheid, voorbereiding en opdrachten. Bij meer dan één werkgroep afwezig volgt een alternatieve opdracht.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Zelfstudieopdrachten: op Brightspace voor aanvang werkgroep. Eisen en tijdstippen worden voorafgaand aan de cursus in de leidraad bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Elke week zal een andere gastdocent vanuit de strafrechtsketen een college verzorgen. Studenten krijgen daardoor veel actuele inzichten uit de organisaties van de strafrechtelijke rechtshandhaving en maken kennis met de aspecten die binnen deze instellingen een rol spelen. Door middel van een excursie naar de Reclassering kunnen studenten inzicht krijgen in de dagelijkse gang van zaken binnen deze instelling. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Feedback geven en ontvangen

 • Arbeidsmarktoriëntatie

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Brightspace-omgeving van het vak.

Leidraad:
Wordt aangeboden via de Brightspace-omgeving van het vak.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. M.J. van Meeteren

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl