Studiegids

nl en

Veiligheidsbeleid

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie en Veiligheidsbeleid (Crime and Criminal Policy) (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak geeft studenten een algemene introductie op de inhoud, vorming en uitvoering van veiligheidsbeleid en dient als brede basis voor de andere vakken in de master Criminologie en Veiligheidsbeleid. In het vak staat de besluitvormings- en beleidscyclus met betrekking tot veiligheidsbeleid centraal. We staan stil bij de vraag wat onder het concept veiligheid kan worden verstaan en hoe we veiligheid precies meten. Daarnaast richt de aandacht zich op het duiden en analyseren van de verschillende fases van de beleidscyclus. Er wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen: Hoe komt beleid tot stand? Hoe komt een onderwerp bijvoorbeeld op de agenda? Wie maakt beleid en wie voert het uit? Bij het beantwoorden van deze vragen kijken we naar (inter-)nationaal, regionaal en lokaal niveau en wordt gebruik gemaakt van zowel bestuurskundige, juridische als criminologische inzichten.

Gedurende dit vak stellen studenten in kleine groepjes een beleidsplan op, waarin zij onder andere een lokaal veiligheidsprobleem analyseren en op basis daarvan een voorstel doen voor te nemen maatregelen. Om tot dit plan te komen voeren studenten (zelfstandig) een (beperkt) empirisch onderzoek uit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • Het concept veiligheid beschrijven en illustreren;

 • Verschillende vormen van veiligheid onderscheiden en hierop reflecteren;

 • De wijze waarop veiligheid gemeten wordt weergeven en bekritiseren;

 • De politiek-bestuurlijke omgeving waarin veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd karakteriseren, zowel (inter-)nationaal, regionaal als lokaal niveau;

 • Verschillende onderdelen van het beleidsproces identificeren, analyseren en evalueren;

 • Verschillende organisaties die een rol spelen in de verschillende fases van het (veiligheids)beleidsproces onderscheiden en hierop reflecteren;

 • Criminologische en bestuurskundige kennis toepassen op een praktijkproduct;

 • Naar aanleiding van emprisich onderzoek een beleidsplan opstellen voor een concreet lokaal veiligheidsprobleem en dit plan presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): mw. I.A. Ras PhD en de hr. J.M. Elbers MSc en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de vooraf opgegeven literatuur.

Groepsbegeleiding

 • Periodieke groepsbegeleiding ten behoeve van het schrijven van het beleidsplan.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen, open vragen (50%)

 • Lokaal beleidsplan inclusief presentatie (50%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten (minimaal een 5,5). Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Inleverprocedures
Het beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via Brightspace (Turnitin). Daarnaast leveren studenten een hardcopy versie in bij het secretariaat.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Voorgeschreven literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

Contact

 • Vakcoördinator: mw. I.A. Ras PhD

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl