Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Methoden en Technieken van criminologisch onderzoek I en II

Beschrijving

Het algemene doel van dit vak is u een overzicht te geven van de meest gebruikte onderzoeksmethoden binnen de criminologie, zowel kwantitatief als kwalitatief. U leert de juiste criminologische onderzoeksvragen te formuleren voor verschillende onderzoeksmethoden, de methoden op een adequate manier toe te passen, de data die hiermee verkregen wordt te analyseren en hierover op een wetenschappelijke manier te rapporteren.
Binnen dit vak wordt een verdieping gegeven aan de (toepassing van de) onderzoeksmethoden die in eerdere vakken van de bachelor Criminologie aan de orde zijn geweest. Ook worden handvatten geboden om de onderzoeksmethoden toe te passen om een criminologische onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. U leert aan de hand van verschillende opdrachten hoe en wanneer de onderzoeksmethoden kunnen worden toegepast, met welke vragen u rekening dient te houden en hoe u verkregen data kunt analyseren en rapporteren.
U wordt in dit onderzoeksproces ondersteund tijdens werkgroepbijeenkomsten, waarin methodologische vaardigheden en analysetechnieken worden geoefend. Elke onderzoeksmethode wordt behandeld in een aantal werkgroepen, waarin aan de hand van opdrachten en peer-feedback de methode wordt uitgediept. Bij iedere onderzoeksmethode hoort een deeltoets.

Het vak hangt samen met M&T I en M&T II en andere vakken in de M&T leerlijn (waaronder Practicum Verklarende Criminologie en de Bachelorscriptie).
Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Methoden en Technieken
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • passende criminologische onderzoeksvragen formuleren die met behulp van verschillende onderzoeksmethoden (experimenten, survey, diepte-interviews of documentanalyse) kunnen worden beantwoord;

 • de onderzoeksmethoden op een adequate manier toepassen;

 • kwantitatieve en kwalitatieve gegevens coderen, in daartoe bestemde applicaties invoeren, bewerken en analyseren;

 • de uitkomsten van data-analyse (zowel kwantitatief als kwalitatief) op een wetenschappelijk adequate manier interpreteren;

 • op een wetenschappelijke wijze schriftelijk rapporteren over de opzet en uitvoering van onderzoek;

 • de sterke punten en beperkingen van de behandelde onderzoeksmethoden noemen en deze onderling kunnen vergelijken.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: nog bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en de verplichte huiswerkopdrachten gemaakt te hebben. Voor alle werkgroepen geldt een voorbereidingsplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Inloopspreekuur: gedurende de looptijd van het vak, zal er wekelijks een inloopspreekuur gehouden worden (tijdstip wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt berekend aan de hand van vier deeltoetsen (1 per onderzoeksmethode). Elke deeltoets telt voor 25% mee in het eindcijfer. Alle deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgerond. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. Alle deeltoetsen kunnen worden herkanst.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures Wordt tijdig aangegeven via Brightspace .

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de werkgroepen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De literatuur die is gebruikt bij het B1-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I’ en het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek II’ en literatuur die t.z.t. via Brightspace bekend wordt gemaakt.

Leidraad:

 • Wordt aangeboden via Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren, rapporteren van en kritisch reflecteren op onderzoek op academisch niveau. Verschillende onderzoeksmethoden zullen behandeld worden, zodat studenten in de praktijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een opdracht, een passende onderzoeksmethode kunnen selecteren om een specifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, het onderzoek te kunnen uitvoeren, de onderzoeksresultaten op adequate wijze te kunnen rapporteren en onderzoek gedaan door anderen goed te kunnen beoordelen. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

Contact

 • Vakcoördinator: nog bekend te maken

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl