Studiegids

nl en

Cybercrime

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zonder een voldoende voor het vak Theoretische criminologie (Ba2) en Inleiding Strafrecht (Ba1) wordt afgeraden deel te nemen aan het vak.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak maken de studenten op diepgaande wijze kennis met het fenomeen cybercrime. Een belangrijk deel van criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het internet. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, kinderporno en online drugshandel. Met de komst van het internet zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plegen van criminaliteit en zijn nieuwe delicten ontstaan. In dit vak maken studenten kennis met de aard en omvang van cybercrime, de bijhorende problematiek en gevolgen daarvan.

De verschillende thema’s die worden behandeld (zoals modus operandi, daders en slachtoffers, de opsporing van cybercrime, de rol van het dark web en cybersecurity) worden tijdens de colleges zoveel mogelijk geïllustreerd en toegepast aan de hand van concrete en actuele voorbeelden. De onderwerpen worden in een interactieve werkgroep nader behandeld met aandacht voor het toepassen van methoden en technieken van criminologische onderzoek. Na de cursus zijn studenten bekend met de terminologie omtrent cybercrime en kunnen deze ook uitleggen en toepassen in relatie tot de besproken onderwerpen.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Na afloop van dit vak kunt u:

 • Belangrijke termen en concepten gerelateerd van het onderwerp cybercrime uitleggen, interpreteren en toepassen op (actuele) onderwerpen;

 • Belangrijke structuren die cybercrime mogelijk maken herkennen, verduidelijken en toepassen bij het reconstrueren van veel voorkomende cybercriminaliteit;

 • De belangrijke tekortkomingen en uitdagingen verwoorden en beargumenteren bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar cybercrime;

 • De ontwikkelingen, knelpunten en actoren in digitale opsporing benoemen, interpreteren n schetsen in het licht van mogelijke maatschappelijke dilemma’s;

 • De verschillende actoren en structuren in cybersecurity benoemen en bekritiseren. Daarbij komen ook rechtstatelijke aspecten, de organisaties waarbinnen professionals werkzaam zijn en hun bevoegdheden op basis van wetgeving aan bod.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Responsiecollege à 2 uur: 1

 • Namen docenten: wordt nog bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van verplichte literatuur en overig studiemateriaal.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: wordt nog bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en eventuele opdrachten individueel voorbereid te hebben.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende literatuur te zoeken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen over de studiestof (70%)

 • Het schrijven van een essay (30%)

 • Zowel het tentamen als het essay kan worden herkanst.

 • Zowel tentamen als het essay dienen met een voldoende te zijn afgerond om het vak te kunnen behalen. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur: Wordt aangekondigd op de Brightspaceomgeving van het vak

Werkboek:
Wordt aangeboden via de Brightspaceomgeving van het vak

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Brightspaceomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Cybercrime is een thema dat steeds actueler wordt. Studenten leren in dit vak dus over een problematiek die maatschappelijk gezien alleen maar relevanter zal worden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

Contact

 • Vakcoördinator: dr. J.J. Oerlemans

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: j.oerlemans@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl