Studiegids

nl en

Inleiding Sociologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het doel van het vak is het kunnen herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt. Dit overkoepelende doel valt uiteen in drie delen. Ten eerste maakt u kennis met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal de nadruk liggen op sociologische benaderingen die zijn terug te zien in de criminologie. Ten tweede wordt uw nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht gestimuleerd door opdrachten in de werkcolleges. Ten derde maakt u kennis met gegevens over de huidige Nederlandse samenleving en veranderingen die zich daarin de afgelopen decennia hebben voorgedaan. De collegecyclus handelt over de ‘samenleving als raadsel’. Centraal staan thema’s als het vraagstuk van sociale (on-)gelijkheid. Bij de thema’s wordt steeds het verband gelegd met voor de criminologie relevante vragen en ontwikkelingen.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Methoden en Technieken
 3. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de relatie tussen en wederzijdse beïnvloeding van de sociologie en de criminologie toelichten;

 • uitleg geven over de basisbegrippen en het gedachtegoed van de sociologie.

 • theoretische perspectieven uit de sociologie toelichten en toepassen

 • actuele onderzoeksvragen betreffende het domein van de sociologie herkennen en opstellen;

 • sociale ontwikkelingen analyseren door een onderzoeksvraag te formuleren, te bepalen welke gegevens voor de beantwoording van deze vraag relevant zijn, deze gegevens te verzamelen en daarop kritisch te reflecteren;

 • in het kader van een hedendaags sociologisch thema een eenvoudige onderzoeksopdracht uitvoeren, en de resultaten daarvan verbinden met de theorie en eerder onderzoek;

 • over uw onderzoeksbevindingen helder en beknopt schriftelijk rapporteren.

Rooster

Kies voor propedeuse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: mw. A.L. den Besten MSc en mw. C.N. de Gier MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de aangegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 werkgroep per week)

 • Namen docenten: mw. C.N. de Gier MSc en mw. A. Pasma MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de per week voorgeschreven hoofdstukken en artikelen en werken aan de opdracht. Preciezere instructies worden bekend gemaakt via Brightspace.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht en planning (gemiddeld 8 uur).

 • Omschrijving: verzamelen van data, verwerken van de gegevens en maken van een schrijfopdracht.

Spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: mw. A.L. den Besten MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opgeven voor spreekuur door middel van mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl te sturen.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met open vragen (70% van het cijfer)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van een schrijfopdracht.

 • Beide deeltoetsen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

Geldigheidsduur
De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Wordt later bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en de artikelen op Brightspace en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Macionis, J., Peper, B, & Leun, J. Van der (2019). De Samenleving. Kennismaking met de Sociologie. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 • Wetenschappelijke artikelen worden tzt door middel van weblinks aangeboden via Brightspace.

Werkboek:

 • Nadere informatie over de cursus is te vinden in de leidraad, deze wordt tijdig op Brightspace geplaatst.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opschrijven van een onderzoek op academisch niveau. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Kritisch denken

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl