Studiegids

nl en

Omgevingscriminologie

Vak
2020-2021

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De cursus heeft tot doel u kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en toepassingen van de omgevingscriminologie. Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek. Ook krijgt u inzicht in analyses van ruimtelijke en temporele patronen. U leert wat de methoden van onderzoek en analyse in de omgevingscriminologie zijn, en hoe omgevingscriminologische inzichten in de praktijk geïmplementeerd worden. Centraal staan daarbij de volgende thema’s: 1) Ontstaan en ontwikkeling van omgevingscriminologie; 2) Verklaringen voor de ruimtelijke spreiding van criminaliteit; 3) Interventies in hoog risico omgevingen; 4) Hot spot analyse, mapping en geografisch profileren; 5) Kritieken op omgevingscriminologische verklaringen en interventies.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • basisbegrippen uit de omgevingscriminologie benoemen en uitleggen

 • omgevingscriminologische theoretische benaderingen, onderzoeksmethoden en praktische toepassingen beschrijven, onderscheiden en problematiseren;

 • gericht relevante literatuur en informatie zoeken over een thema binnen de omgevingscriminologie;

 • sociaalwetenschappelijke kennis over omgevingscriminologie verwerken.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: max. 5

 • Docent(en): mw. B.C.M. van Hazebroek MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: max. 5

 • Docent(en): mw. A.C. Wams MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt door middel van instructies tijdens het vak en via Brightspace.

Andere onderwijsvormen

 • Omschrijving: Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Docent(en): nog bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren opgeven voor spreekuur door middel van een e-mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen (70%)

 • Deeltoets: toepassingsopdracht (30%)

 • De afzonderlijke onderdelen (eindtoets en deeltoets) dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Per onderdeel wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak veranderen, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
De opdrachten worden digitaal via Brightspace en waar gewenst op papier ingeleverd volgens de instructies die tijdens het vak worden toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Hart, T. C., & Lersch, K. M. Space, Time, and Crime. Durham: Carolina Academic Press. Laatste druk.

 • Artikelen, bekend gemaakt via Brightspace.

Werkboek:

 • Via Brightspsace.

Reader:

 • Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Andresen, M.A., Brantingham, P.J. & Kinney, J.B. (Eds) Classics in Environmental Criminology. Co-published: Burnaby, BC, SFU Publications and Boca Raton, FL, Taylor & Francis. Laatste druk.

 • Felson, M. Crime and Nature. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Laatste druk.

 • Wortley, R., & Mazerolle, L. G. (Eds.) Environmental Criminology and Crime Analysis. Cullompton, UK; Portland, Or.: Willan. Laatste druk.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten over de verdeling van criminaliteit over de geografische ruimte. Er wordt kritisch gekeken naar waarom het criminaliteitsniveau in bepaalde gebiden hoger is dan gemiddeld, en naar de politiepraktijk en het beleid ten behoeve van preventie en repressie in hoog-risico gebieden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Kritisch denken

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat criminologie@law.leidenuniv.nl

Contact

 • Vakcoördinator: mw. B.C.M. van Hazebroek MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: na aanmelding via het secretariaat voor het wekelijkse spreekuur.

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl