Studiegids

nl en

Rechtsstaat en democratie in (trans)nationale context

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse.

Beschrijving en literatuur

In 1989 proclameerde Francis Fukuyama ‘het einde van de geschiedenis’. Volgens Fukuyama markeerde de val van de Berlijnse Muur het ideologische eindpunt van de geschiedenis: de liberaal-democratische rechtsstaat had voorgoed zegegevierd over alle andere staatsmodellen. Echter, sinds de aanslagen van 9/11 is dit standpunt steeds verder onder druk komen te staan. Heden ten dage worden liberaal-democratische rechtsstaten in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen waar een adequaat antwoord op moet worden geboden. Hierbij kan specifiek worden gedacht aan: antidemocratische partijen, terrorisme, Brexit, (bedreiging van) soevereiniteit, populisme, internet en digitalisering. Het doel van dit vak is het bespreken van uitdagingen waar liberaal-democratische rechtsstaten mee geconfronteerd worden, zowel in nationale als transnationale context. De thema’s en de te bespreken uitdagingen kunnen per jaar, afhankelijk van de actualiteit, verschillen.

Voorgeschreven literatuur
De voorgeschreven literatuur wordt ruim voor aanvang van het vak bekendgemaakt via Brightspace.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het keuzevak ‘Rechtsstaat en democratie in (trans)nationale context’ biedt een verdieping voor studenten die willen reflecteren op de onderlinge spanningen tussen rechtsstaat en democratie enerzijds en spanningen tussen nationale, supranationale en internationale instanties anderzijds. Studenten worden uitgedaagd te reflecteren op actuele problemen en vragen waarop de antwoorden niet zonder meer vaststaan. Studenten leren daarvoor in de eerste plaats een overzicht te geven van verschillende definities en theoretische posities over zowel de democratie als de rechtsstaat. Daarnaast reflecteren studenten op spanningen tussen nationale en supranationale instituties en op internationaal ingrijpen in de nationale context. Studenten doen tot slot eigen onderzoek in de vorm van een schriftelijk werkstuk waarbij studenten een 1) actueel probleem identificeren, 2) vanuit de voorgeschreven literatuur reflecteren op dit probleem 3) aanbevelingen doen om dit probleem te voorkomen of te verhelpen. Studenten dienen hun positie mondeling te kunnen verdedigen in een paneldiscussie met andere studenten.

Leerdoelen

 • Beschrijven hoe de liberaal-democratische rechtsstaat in de (trans)nationale context functioneert;

 • Identificeren van actuele uitdagingen en vragen waar liberaal-democratische rechtsstaten in (trans)nationale context mee geconfronteerd worden;

 • Kritisch reflecteren op antwoorden die op deze vragen worden geformuleerd;

 • Schriftelijk een eigen antwoord op deze actuele vragen te formuleren;

 • Mondeling het eigen antwoord op deze actuele vragen verdedigen tegenover andere studenten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor- en werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Een gecombineerde hoorcollege- en werkgroepstructuur waarbij er nadrukkelijk ruimte is voor interactie tussen de studenten en docent

 • Namen docenten: prof. dr. Afshin Ellian, mr. dr. Bastiaan Rijpkema, mr. drs. Raisa Blommestijn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: aandachtig lezen van de voorgeschreven literatuur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • (Individuele) mondelinge bijdrage in een paneldiscussie aan de hand van een actueel thema of probleem (25% van het eindcijfer)

 • Eén of meer papers (in totaal maximaal 2500 woorden) (75% van het eindcijfer)

Inleverprocedures
N.v.t.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen is behandeld tijdens de colleges.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A. Ellian; mr. drs. R. Blommestijn

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraak via e-mail

 • Telefoon: 071 - 527 53 79

 • E-mail: r.blommestijn@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag 9:00 - 16:30 uur en vrijdag van 9:00 - 12:00 uur

 • Telefoon: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl