Studiegids

nl en

Vakdidactische Verdieping

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Lerarenopleiding die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond.

Leerdoelen

  • Je kunt een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk vertalen naar hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor ontwerponderzoek

  • Je kunt een geschikt onderzoeksontwerp en geschikte methoden van dataverzameling en data–analyse selecteren voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen

  • Je kunt op basis van een goedgekeurd onderzoeksplan evaluaties uitvoeren en deze op academisch niveau beschrijven rond zelf ontworpen lessen en/of lesmateriaal

Beschrijving

Ten behoeve van de vakdidactische verdieping kiezen studenten een thema uit de didactiek van het eigen schoolvak waarin zij zich nader specialiseren. Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal-of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het eigen schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een praktijkgericht onderzoek uit rond de didactiek van het schoolvak, toegespitst op een thema uit vakdidactiek 2. De vakdidactische verdieping wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd. De student wordt begeleid door de (eigen) vakdidacticus en een onderzoeker. *

'* WTP-studenten volgen dit vak binnen het WTP-programma en onder begeleiding van WTP-docenten (zie voor meer informatie de WTP-Studiegids: Specialization).

Werkvorm

Werkcolleges, zelfstudie en dataverzameling in de praktijk.

Toetsing

Vakdidactische these (verslag van de vakdidactische verdieping van maximaal 5000 woorden, exclusief referenties en bijlagen). Hierbij wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

7 EC (7 x 28 uur = 196 uur)

  • bijwonen en voorbereiden werkcolleges: 26 uur

  • bestuderen literatuur, praktijkverkenning, ontwerp lesmaterialen en plan van aanpak: 80 uur

  • uitvoeren evaluaties rond eigen lessen; verzamelen en analyseren van gegevens: 50 uur

  • rapportage (concept vakdidactische these en eindversie compleet met bijlagen): 40 uur

Onderzoek binnen curriculumonderdeel

In dit curriculumonderdeel wordt voortgebouwd op de bij vakdidactiek 1 en 2 besproken vakdidactische inzichten en bijbehorende wetenschappelijk artikelen. In de verschillende fasen van ontwerponderzoek komt onderzoek als volgt aan bod:
fase 1: exploratie van theoretische achtergronden in bestaande vakdidactische literatuur
fase 2: formuleren van ontwerpcriteria naar aanleiding van literatuur
fase 3: (formatieve) evaluaties m.b.v. onderzoeksinstrumenten als vragenlijsten, hardop denk protocollen, interviews, learner reports en inhoudsanalysen van leerlingwerk.
Fase 4: Kritische terugkoppeling van eigen onderzoeksuitkomsten en -opzet naar literatuur.

Literatuur (aanbevolen)

Digitale leeromgeving

Blackboard