Studiegids

nl en

Praktijk 2

Vak
2019-2020

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding. Met Praktijk 2 kan alleen worden begonnen als Praktijk 1 is behaald.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren, en te ontwikkelen:
  o De student kan theorie en praktijkkennis gebruiken om eigen praktijkervaringen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en te analyseren en om het eigen handelen te sturen.
  o De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school. Hij/zij kan hier ook het meso- en macroniveau bij betrekken.

Beschrijving

Praktijk 2 beslaat de tweede helft van de opleiding. Praktijk 2 omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 130 klascontacturen, waarvan de student ten minste 65 uren zélf (deel)lessen geeft en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor het praktijkdeel (minimaal 130 klascontacturen) geldt dat de student ten minste 65 uren zélf (deel)lessen geeft, waarvan 45 in de bovenbouw van havo en vwo*.

Een aanstelling op een school voor Voortgezet Onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan:

 • een omvang heeft van minimaal 6 lesuren;

 • bovenbouw uren bevat (zie hierboven);

 • een minimale duur heeft van drie maanden.

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met de supervisor en de coördinator beroepspraktijk.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (d.i. begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.

' * Na afronding van de Educatieve Master (Praktijk 1+ Praktijk 2) dient de student in totaal minimaal 40 uur te hebben lesgegeven in de onderbouw van havo/vwo en/of onderbouw en bovenbouw vmbo-t. Indien de student tijdens Praktijk 1 minder dan 40 uur les heeft gegeven in de onderbouw, dienen de lesuren in de onderbouw tijdens Praktijk 2 aangevuld te worden tot totaal minimaal 40 uur.

Voor nadere informatie zie ‘Het praktijkgedeelte van de opleiding’ in de gids Praktische aanvulling op e-Studiegids en www.iclon.nl/praktijk.

Werkvorm

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing

A) Praktijkdeel: Toetsing en beoordeling van Praktijk 2 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 2) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 2 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Blackboard of via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-scholen/begeleiding-en-beoordeling-praktijk
B) Supervisie: Verslagen waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruikt.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

Totale studielast 15 EC x 28 uur = 420 uur

Stage: 370 uur

 • 130 klascontacturen, waarvan 65 uur zelf lesgeven (rest: observatie, surveilleren, excursie, toets afnemen, etc.)

 • 195 uur Lesvoorbereiding en lesevaluatie (o.a. met vakcoach) – 65 x 3uur

 • 20 uur Schoolactiviteiten (bv sectievergadering, ouderavond, toets of project ontwikkelen)

 • 25 uur Activiteiten in kader van ontwikkeldoelen Praktijk (bv voortgangsgesprekken, volgen van een specifieke ondersteunende training of module op school of op het ICLON, intervisie op school, etc.)

Bijwonen werkcolleges: 9 uur

 • 5 supervisiebijeenkomsten (1 uur en 3 kwartier)

Voorbereiden werkcolleges: 16 uur

 • Zelfstudie Supervisie/Praktijk (inclusief voorbereiding bijeenkomsten Supervisie)

Toetsing: 25 uur

 • 5 uur voor een 360 graden feedback Praktijk (Afnemen en verwerken VIL: 3 uur; Beoordeling begeleiders (beoordelingsformulier, lesobservatieformulieren, etc.): 1 uur; Beoordeling door student zelf: 1 uur)

 • 20 uur voor 2 deelverslagen Supervisie, evt. gekoppeld aan een gesprek (Video-analyse: ca. 10 uur; Eindevaluatie: ca. 10 uur)

Onderzoek binnen curriculumonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.

Literatuur

 • Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

 • In de supervisiebijeenkomsten wordt ook gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek.

Digitale leeromgeving

Blackboard