Studiegids

nl en

Praktijk 1

Vak
2019-2020

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen:
  o De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om de eigen praktijkervaringen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en te analyseren.
  o De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school.

Beschrijving

Praktijk 1 start aan het begin van de opleiding en beslaat de eerste helft van de opleiding. Praktijk 1 omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor het praktijkdeel (minimaal 120 klascontacturen) geldt dat minimaal 20 van de 60 uren die een student zelf lesgeeft in de onderbouw* van havo, vwo en/of vmbo-t gegeven moeten worden (alleen van toepassing op de schoolvakken die zowel in onder- als bovenbouw worden gegeven).

Een aanstelling op een school voor Voortgezet Onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan:

 • een omvang heeft van minimaal 6 lesuren;

 • zowel onder- als bovenbouw uren bevat (de bovenbouwuren zijn van belang voor het tweede deel van de opleiding);

 • een minimale duur heeft van drie maanden.

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met hun supervisor en de coördinator beroepspraktijk.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (d.i. begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.

' * Na afronding van de Educatieve Master (Praktijk 1+Praktijk 2) dient de student in totaal minimaal 40 uur te hebben lesgegeven in de onderbouw van havo/vwo en/of onderbouw en bovenbouw vmbo-t. Indien de student overstapt naar de Educatieve Module, kan pas een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid worden afgegeven, als minimaal 40 uur lesgegeven is in de onderbouw van havo/vwo en/of vmbo-t.

Voor nadere informatie zie ‘Het praktijkgedeelte van de opleiding’ in de gids Praktische aanvulling op e-Studiegids en www.iclon.nl/praktijk.

Werkvorm

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing

A) Praktijkdeel: Toetsing en beoordeling van Praktijk 1 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 1) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 1 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Blackboard of via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-scholen/begeleiding-en-beoordeling-praktijk
B) Supervisie: Verslagen waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruikt.

Voor de tentamendata zie het overzicht *Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

Totale studielast 17 EC x 28 uur = 476 uur

Stage: 405 uur

 • 120 Klascontacturen, waarvan minimaal 60 uur zelf lesgeven (rest: observatie, surveilleren, excursie, huiswerkbegeleiding, etc.)

 • 240 uur Lesvoorbereiding en lesevaluatie (o.a. met vakcoach)

 • 20 uur Schoolactiviteiten (bv sectievergadering, ouderavond, nakijken)

 • 25 uur Activiteiten in kader van ontwikkeldoelen Praktijk (bv voortgangsgesprekken, volgen van een specifieke ondersteunende training of module op school of op het ICLON, intervisie op school, etc.)

Bijwonen (werk)colleges: 28 uur

 • Startweek: 12 uur

 • 9 supervisiebijeenkomsten (1 uur en 3 kwartier): 16 uur

Voorbereiden werkcolleges: 18 uur (9x2)

 • Zelfstudie Supervisie/Praktijk (inclusief voorbereiding bijeenkomsten Supervisie)

Toetsing: 25 uur

 • 5 uur voor een 360 graden feedback Praktijk (Afnemen en verwerken VIL: 3 uur; Beoordeling begeleiders (beoordelingsformulier, lesobservatieformulieren, etc.): 1 uur; Beoordeling door student zelf: 1 uur)

 • 20 uur voor 3 deelverslagen Supervisie, evt. gekoppeld aan een gesprek (Go/nogo: ca. 2 uur; Video-analyse: ca. 8 uur; Middenevaluatie: ca. 10 uur)

Onderzoek binnen curriculumonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.

Literatuur

 • Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

 • In de supervisiebijeenkomsten wordt ook gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek.

Digitale leeromgeving

Blackboard