Studiegids

nl en

Korte verhalen uit de Middeleeuwen

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen en/of deelname aan de minor Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

Beschrijving

De populairste vertelvorm in de Middeleeuwen was het exempel: een kort verhaal met een boodschap. Er zijn in het Middelnederlands tientallen exempelverzamelingen uit de veertiende en vijftiende eeuw bewaard, met bij elkaar honderden verhalen, die laten zien dat de wereld vol gevaren zit, dat de mens zijn eigen grote vijand is, dat misdaad niet loont, dat hebzucht je in de hel brengt, maar dat er altijd een kans op verlossing blijft. Het zijn keizers, koningen, heiligen en kluizenaars van weleer die het goede voorbeeld hebben gegeven in exempelen die op een aantrekkelijk manier lezers en luisteraars leren hoe zij hun leven moesten veranderen.
We gaan in deze werkgroep onderzoeken hoe exempelen in elkaar zaten, hoe ze gebruikt werden in teksten en raamvertellingen, en waarom ze zo vaak gebundeld werden in handschriften en vroege drukken. We kijken naar de moraal van de verhalen, welke standpunten vertolkt worden in exempelen, hoe hierin het nuttige in het aangename werd verpakt en welk beeld van de middeleeuwse wereld naar voren komt uit deze afschrikwekkende, grappige en fantasierijke verhalen. Er is speciale aandacht voor bronnen die in de Universiteitsbibliotheek bewaard worden.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat

 • Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen te bestuderen vanuit verworven kennis over de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context.

 • te werken in de praktijk van de uitgave van Middelnederlandse teksten (transcriptie, interpunctie, commentaar, uitleg, bronnenonderzoek, bibliografisch onderzoek), zowel zelfstandig als in samenwerking.

 • zelfstandig onderzoek te verrichten naar Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen.

 • relevante probleemstellingen te formuleren en te analyseren, met enerzijds oog voor de historische diepgang van literatuurhistorische verschijnselen en anderzijds met een bewustzijn voor het hedendaagse belang van middeleeuwse letterkunde.

Rooster

Het betreft een derdejaarsavak dat door de tweedejaars als een van de zes keuzevakken gevolgd kan worden.

Zie Rooster BA3

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 uur

 • Bestuderen Literatuur: 26 uur

 • Maken opdracht(en): 13 uur

 • Presentatie en werkstuk: 62 uur

Toetsing

Toetsing

Zie hieronder.

Weging

Het cijfer komt tot stand door (gewogen) beoordeling op de volgende punten:
1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
2. Opdrachten (10%)
3. Presentatie en prepaper (10%)
4. Werkstuk (70%)

Herkansing

Als aan het eind van de cursus het cijfer (dus gewogen gemiddelde van de deelcijfers) onvoldoende is, kan alleen het werkstuk herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening en literatuurverwijzingen

 • relevante links

Literatuur

Literatuur wordt later bekend gemaakt, maar zal grotendeels online beschikbaar zijn (via DBNL).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-5272 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als keuzeonderdeel van de minor Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd.