Studiegids

nl en

Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen op het terrein van de Oudere Nederlandse letterkunde (Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 of Lezen en interpreteren van historische literatuur) met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Door de eeuwen heen veranderen vorm, inhoud, functie en betekenis van literatuur voortdurend, zowel in de uitvoering (mondeling, op schrift, op toneel) als in de opvattingen over wat het maken, verspreiden en lezen van teksten teweeg kan brengen. Als je historische Nederlandse literatuur bestudeert, moet je begrijpen wat de verschillen en overeenkomsten zijn met de literatuur van nu, wat de plaats van literatuur in de maatschappij was en hoe dat je omgang met oudere teksten bepaalt. Hoe dachten schrijvers over het gebruik van bronnen, wat was de beoogde en werkelijke rol van auteurs, opdrachtgevers en publiek, welke rol speelden scholing, (toepassing van) retorica, stijlopvattingen en ideeën over het effect van literatuur? Om deze vragen zinvol te kunnen beantwoorden, leer je in deze cursus zelf te werken met de onderzoeksmethoden uit de historische letterkunde. Hoe bepaal je de betekenis van begrippen die nu niet meer vertrouwd zijn of voor ons andere associaties oproepen dan in de Middeleeuwen of de zeventiende of achttiende eeuw? Hoe functioneerden literaire kringen aan hoven, in steden of rond kerken, kloosters en op toneel? Hoe koppel je zinvol kennis van historische ontwikkelingen aan literaire teksten van vroeger? Tijdens de werkcolleges doe je een reeks kleine deelonderzoeken en oefen je met het formuleren van onderzoeksvragen en het vinden van bronnenmateriaal. Daarna schrijf je een werkstuk op grond van zelfstandig onderzoek naar een of meer teksten. Je presenteert je eigen onderzoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk.

Tijdens dit interdisciplinair opgezette college – met onder meer aandacht voor literatuur, geschiedenis, boekgeschiedenis en kunst – komen zowel de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw als de Verlichting aan bod. Als casus nemen we het literaire leven in en om Leiden. Daar is vanaf de dertiende eeuw tot nu heel veel over bekend, maar ook nog heel veel over te onderzoeken. De Leidse literaire traditie door de eeuwen heen is op indrukwekkende wijze beschreven in André Bouwman, Ed van der Vlist, Berry Dongelmans en Paul Hoftijzer, Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000 (Leiden: Primavera Pers, 2008). Dit boek vormt als vraagbaak het uitgangspunt voor deze cursus.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Inhoudelijk geïnformeerd reflecteren over opvattingen over en functies van historische Nederlandse literatuur.

 • Continuïteit en verandering benoemen inzake uiteenlopende aspecten van de literaire traditie tot 1800.

 • Op elementair niveau een wetenschappelijk onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren naar Nederlandse literatuur tot 1800.

 • Een onderzoeksterrein verkennen en afbakenen, een onderzoeksvraag formuleren, aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens verzamelen, ordenen, en aan de hand van een gekozen benaderingswijze een wetenschappelijke argumentatie opzetten.

 • Mondeling en schriftelijk presenteren over je onderzoek.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur. Deze is als volgt verdeeld:

 • Bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Bestuderen literatuur/opdrachten: 13 x 4,7 uur = 61 uur

 • Werkstuk: 53 uur (nog te besteden na week 13)

Deze cursus kost je gemiddeld ruim 6,5 uur week per uur (inclusief het bijwonen van de colleges). Na week 13 heb je nog 53 uur beschikbaar om het college af te ronden (voltooiing werkstuk).

Toetsing

Toetsing

 • Opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Uitgewerkt onderzoeksvoorstel en mondelinge presentatie (20%)

 • Werkstuk (65%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Nadat het werkstuk is beoordeeld kan het worden ingezien bij de docent. Hiervoor zal een tijdstip worden afgesproken.

Blackboard

Via Blackboard word je op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvang je specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • André Bouwman, Ed van der Vlist, Berry Dongelmans en Paul Hoftijzer, Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000. Leiden: Primavera Pers, 2008.
  Genoemde literatuur hoeft niet van tevoren te worden bestudeerd.
  De overige literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. W. van Anrooij.
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-5272 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

N.v.t.