Studiegids

nl en

Comparative Studies

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

“Vergelijken” is lange tijd een van de belangrijkste doelstellingen van literatuurwetenschap geweest. Men vroeg zich bijvoorbeeld af hoe de manifestaties van het Realisme binnen het Duitse, Engelse, Franse taalgebied van elkaar verschillen, wat de algemene kenmerken van de Verlichting of van de Romantiek waren, en hoe literatuur uitdrukking geeft aan een nationale of juist transnationale identiteit. De afgelopen jaren heeft de Vergelijkende Literatuurwetenschap zich echter ontwikkeld van een discipline die vooral op het Westen georiënteerd was, naar een vakgebied dat daadwerkelijk intercultureel is. Daarnaast wordt literatuur steeds meer in relatie tot andere media (film, beeldende kunst, fotografie) en andere wetenschappelijke vertogen (geschiedenis, theologie, filosofie, rechten, antropologie) bestudeerd. Na een inleiding over de visies, methoden en problemen aangaande de “klassieke” vergelijkende literatuurwetenschap en de hedendaagse “vergelijkende filmwetenschap”, gaat het eerste deel van de cursus over de vergelijking van literatuur met andere media. In deel twee staat de vergelijking van de literatuurwetenschap met andere disciplines centraal. Ook bevat deze cursus de “LU-talk workshop”, onderdeel van het bredere Wetenschapscommunicatie-traject van de FLW Bachelor. In deze workshop leren studenten om hun onderzoek op een begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek. Van een expert uit de beroepspraktijk krijgen zij een training over het houden van een TED-talk achtige presentatie van vijf minuten. Deze LU-talks worden live opgenomen en worden op zowel inhoud als vorm beoordeeld. Uit een voorselectie wordt aan het eind van de cursus een winnaar geselecteerd.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

 • heeft de student kennis van en inzicht in de geschiedenis van de vergelijkende literatuurwetenschap en de stand van zaken binnen een vergelijkende vorm van de filmwetenschap;

 • kent de student de verschillende velden (disciplines, kunsten) waarmee literatuur vergeleken kan worden of mee in verband kan worden gebracht;

 • kan de student in eigen woorden uitleggen hoe een reeks binnen de literatuurwetenschap ontwikkelde concepten en inzichten bruikbaar kunnen zijn binnen andere disciplines en media, en hoe concepten en inzichten ontwikkeld in andere media (film, beeldende kunst, fotografie) van nut kunnen zijn bij de analyse van literaire teksten;

 • is de student in staat om zijn/haar wetenschappelijk onderzoek op een korte, begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek;

 • heeft de student geleerd om op locatie en voor een camera te presenteren en om op een professionele manier samen te werken met mensen uit de beroepspraktijk;

 • heeft de student geleerd om op een productieve manier feedback te geven op het werk van medestudenten.

Rooster

Collegerooster.

Onderwijsvorm

Deze cursus combineert hoor- met werkcolleges en bevat daarnaast de “LU-talk workshop” (in kleinere groepen). Van alle studenten wordt een actieve deelname verwacht.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing en weging

 • Participatie (voldoende/onvoldoende)

 • LU-talk (30%)

 • Pitch2Peer LU-talks (10%)

 • Take home tentamen (60%)

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van de drie onderdelen: LU-talk (30%), Pitch2Peer LU-talks (10%), Take home tentamen ( 60%).
Zowel voor het tentamen als voor de LU-talk dient minimaal een 5,5 behaald te worden.

Herkansing en weging

 • Take home tentamen (60%)

LET OP: Omdat de LU-talks live worden opgenomen, kunnen deze niet herkanst worden. Ook de Pitch2Peer opdracht kan niet herkanst worden.
Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van de drie onderdelen: LU-talk (30%), Pitch2Peer LU-talks (10%), Take home tentamen ( 60%).
Zowel voor het tentamen als voor de LU-talk dient minimaal een 5,5 behaald te worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Langere wetenschappelijke teksten zijn beschikbaar via de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en kunnen aldaar gekopieerd worden. Kortere teksten worden op Blackboard geplaatst. Er wordt een enkele literaire tekst gelezen, en tijdens het college zelf wordt visueel materiaal getoond en besproken

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent mw. Dr. A.L.B. van Weyenberg

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap