Studiegids

nl en

BA Eindwerkstuk Oude Nabije Oosten- studies

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Oude Nabije Oosten-studies. Deelname aan het onderdeel Scriptieseminar ONOS is verplicht.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het onderdeel Scriptieseminar ONOS dat een integraal onderdeel vormt van het BA eindwerktsuk. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt. Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Rooster

Individuele afspraken met de begeleider. Blackboard

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Studielast

In totaal 280 uur (10 ECTS)

Toetsing

Schriftelijk werkstuk (100%)

Om op 31 augustus 2020 af te kunnen studeren, dient de student de eindversie uiterlijk 1 juli bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd.

Herkansing

In het geval de scriptie onvoldoende wordt bevonden, dan krijgt de student eerst de gelegenheid om aan de hand van het beoordelingsformulier en de instructies van de docenten het werkstuk zelfstandig te herkansen. De student heeft 1 semester de tijd om de onvoldoende te herstellen. Herkanste werkstukken kunnen dan tot 1 december of (wanneer de als onvoldoende beoordeelde scriptie in semester 1 is ingeleverd) 1 juni worden ingeleverd bij de docent van het herkansingswerkstuk, die het werkstuk samen met de tweede lezer opnieuw beoordeelt. Als het eindwerkstuk dan nog steeds onvoldoende is, moet de student in het semester daarop met een nieuw onderwerp beginnen onder nieuwe begeleiding.

indien het hersteltraject in semester 2 plaatsvindt, wordt de student geacht het scriptieseminar opnieuw te volgen.

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.