Studiegids

nl en

Kunst en politiek in Latijns-Amerika (LK 4 / A)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In dit vak wordt de relatie behandeld tussen culturele uitingen – vooral kunst, literatuur en cinema – en de maatschappij in Spaans-Amerika. Hoe verhouden deze uitingen zich tot wat er in de maatschappij gebeurt? In Spaans-Amerikaanse teksten, performances en films wordt op verschillende manieren gereageerd op de gebeurtenissen daar. Sommige schrijvers keren zich helemaal van de werkelijkheid af en schrijven boeken die weinig te maken lijken te hebben met wat er om hen heen gebeurt. Anderen lijken met woorden niets over de gebeurtenissen te kunnen zeggen: zij zoeken naar nieuwe vormen, en/of (een nieuwe) orde. We kijken bijvoorbeeld naar performances die reageren op de dictatuur in Chili, de weergave van klassenverschillen in een Mexicaanse film, en hoe een Uruguayaanse schrijver de klassieke detective verandert in een verhaal waarin geen misdaad of moordenaar meer te bekennen is. Het einddoel van dit vak is de politieke en culturele werkelijkheid van Latijns Amerika op een meer veelzijdige manier te benaderen.

Leerdoelen

Het presenteren en schrijven van Cultuur analyses
Kritisch leren lezen, kijken en denken
Ontwikkelen van film, tekst en beeld analyse technieken.
Kennis van politieke en cultureele begrippen in het Latijns-Amerikaanse debat

De vaardigheden die je bij dit vak zult tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast voor een cursus van 5 ects is 140 uur.

 • College: 24 uur;

 • Zelfstudie: 58 uur;

 • Schrijven Eindwerkstuk: 58 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 50%;

 • Take-home tentamen: 40%

 • Participatie: 10%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing door middel van een paper (100%).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Het studiemateriaal is te vinden op Blackboard en in een speciale map met gekopieerde teksten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing